29.07.2008

Oznámenie PPA č. 08 zo dňa 29. júla 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok  v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov, že v prípade vyššieho záujmu žiadateľov ako sú finančné možnosti na uvedené opatrenie, bude o poradí schválených projektov rozhodovať dátum a čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Uvedené sa týka aj žiadostí prijatých po zverejní oznámenia o ukončení prijímania žiadostí.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev