Žiadosti a podpory

O zverejnených informáciách

Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov pristúpila k zverejňovaniu informácií o všetkých druhoch poskytovaných podpôr. Na naplnenie tohto rozhodnutia boli na našej webovej stránke umiestnené vyhľadávacie nástroje, ktoré umožňujú širokej verejnosti vyhľadávať informácie ohľadom žiadostí o podpory a o vyplatených podporách. Tieto nástroje boli postupne umiestnené na tejto webovej stránke od septembra 2016.

Na stránke sa nachádzajú vyhľadávacie nástroje rozdelené do štyroch skupín, tri zodpovedajúce jednotlivým typom podpôr a jedna, ktorá zodpovedá vyplateným podporám – prijímatelia podpory.

Jednotlivé typy vyhľadávacích nástrojov nie je v súčasnosti z legislatívnych a technických dôvodov možné zlúčiť do jedného vyhľadávača. Pri prijímateľoch podpory ide o povinné zverejnenie na základe legislatívy Európskej únie, pri zverejnení žiadostí podľa typov podpôr ide o zverejnenie nad rámec zákona, pričom jednotlivé typy podpôr sa riadia vlastnou legislatívou a aj administratívne ide o oddelené systémy.

Na stránke je možné vyhľadávať informácie o  troch skupinách žiadostí: priame podpory, projektové podpory, trhové mechanizmy a štátna pomoc. Informácie o vyplatených podporách je možné získať v časti „prijímatelia podpory“.

Údaje v jednotlivých vyhľadávacích nástrojoch sa aktualizujú priebežne, u každého vyhľadávacieho nástroja ide o termíny, ktoré zodpovedajú stavu spracovania dát na základe platnej legislatívy, informácie o aktuálnosti dát jednotlivých nástrojov sa nachádzajú priamo vo vyhľadávacích formulároch jednotlivých vyhľadávacích nástrojov.