Aktuálne výzvy

11.01.2021

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Vážení používatelia webovej stránky,
Ministerstvo pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR a organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavková organizácia v pôsobnosti ministerstva prijali rezortný protikorupčný program. Jeho znenie je k dispozícii na webovej stránke MPRV SR: http://www.mpsr.sk//index.php?navID=407
Pôdohospodárska platobná agentúra postupuje pri administrovaní finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky (SR) a EÚ. Všetky prideľované podpory a dotácie prechádzajú administratívnou kontrolou. Kontrola na mieste pri priamych platbách sa robí podľa vopred stanovených pravidiel výberom vzorky na základe náhodného výberu , rizikovej analýzy, podnetov, sťažností. Pri priamych podporách sa robí kontrola na mieste navyše aj na základe krížovej kontroly a pri investičných operáciách PRV SR sa robí kontrola na mieste pri každej žiadosti o platbu. Všetky poskytnuté podpory môžu podliehať aj kontrole zo strany certifikačného orgánu, útvaru uistenia a auditu Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu SR a iných kontrolných orgánov EÚ a SR. Ani ten najdôslednejší systém nemôže zabezpečiť pri tak veľkom množstve žiadateľov stopercentnú ochranu finančných záujmov poskytovateľov podpôr.
Ak máte akékoľvek podozrenia na netransparentné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov, používanie nekalých praktík, prípadne podozrenie z korupcie, na svoje podnety môžete využiť mailovú adresu korupcia@apa.sk

Vašimi podnetmi sa budeme bezodkladne zaoberať v rámci našich kompetencií. V prípade, ak to bude opodstatnené, podáme podnet na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní.


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

08.01.2021

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 43/PRV/2019

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 43/PRV/2019 pre opatrenie 1 - Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností.
viac informácií
08.01.2021

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 39/PRV/2019

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 39/PRV/2019 pre opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky, podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa.
viac informácií
20.11.2020

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Výzva je otvorená do 31.03.2021
Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť: 
  • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
  • Živočíšna výroba
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

17.07.2020

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 45/PRV/2020

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Oznámenie pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 45/PRV/2020 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
•  Výzva aktualizovaná 17.07.2020 – Aktualizáciu č. 3 nájdete tu
•  Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 25.02.2020 do: otvorená výzva – bez zmeny
viac informácií

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev