Kariéra

Nové štátnozamestnanecké miesta sa v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe obsadzujú už len cez výberové konania, ktoré sú zverejnené na stránke https://open.slovensko.sk

Na tejto stránke sú vyhlasované výberové konania štátnych zamestnancov prostredníctvom aplikácie, ktorá umožňuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi uchádzačmi a služobnými úradmi.