Boj proti korupcii a nahlasovanie protispoločenskej činnosti

11.01.2021

Oznamovanie korupčnej činnosti

Vážení používatelia webovej stránky,
Ministerstvo pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR a organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavková organizácia v pôsobnosti ministerstva prijali rezortný protikorupčný program. Jeho znenie je k dispozícii na webovej stránke MPRV SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra postupuje pri administrovaní finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky (SR) a EÚ. Všetky prideľované podpory a dotácie prechádzajú administratívnou kontrolou. Kontrola na mieste pri priamych platbách sa robí podľa vopred stanovených pravidiel výberom vzorky na základe náhodného výberu , rizikovej analýzy, podnetov, sťažností. Pri priamych podporách sa robí kontrola na mieste navyše aj na základe krížovej kontroly a pri investičných operáciách PRV SR sa robí kontrola na mieste pri každej žiadosti o platbu. Všetky poskytnuté podpory môžu podliehať aj kontrole zo strany certifikačného orgánu, útvaru uistenia a auditu Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu SR a iných kontrolných orgánov EÚ a SR. Ani ten najdôslednejší systém nemôže zabezpečiť pri tak veľkom množstve žiadateľov stopercentnú ochranu finančných záujmov poskytovateľov podpôr.

Ak máte akékoľvek podozrenia na netransparentné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov, používanie nekalých praktík, prípadne podozrenie z korupcie, na svoje podnety môžete využiť mailovú adresu korupcia@apa.sk

Ak máte akékoľvek podozrenia na protispoločenskú činnosť na svoje podnety môžete využiť mailovú adresu protispolocenska.cinnost@apa.sk

Vašimi podnetmi sa budeme bezodkladne zaoberať v rámci našich kompetencií. V prípade, ak to bude opodstatnené, podáme podnet na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní.


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev