12.08.2008

Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 12. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 6. augusta 2008,  dopĺňa a upravuje text v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, v kapitole  6. Platby konečnému prijímateľovi. Textom sa upravuje výnimka pre projekty, pri ktorých je žiadateľom Ministerstvo pôdohospodárstva SR, projekty v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, v rámci ktorých sa  môžu podávať žiadosti o platbu štyrikrát za kalendárny rok na jeden projekt.

Ďalej PPA oznamuje:

  • a) pri opatreniach 1.1 Modernizácia fariem a 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam mení povinnú prílohu: „Rozhodnutie Banského úradu o určení prieskumového územia v prípade, že predmetom projektu je zriaďovanie alebo využívanie geotermálneho vrtu (originál alebo úradne osvedčená fotokópia)“ na prílohu: „Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o určení prieskumového územia v prípade, že predmetom projektu je zriaďovanie alebo využívanie geotermálneho vrtu (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), resp. kópia žiadosti o vydanie uvedeného rozhodnutia vrátane príloh, v zmysle Zák. č. 507/2007 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z, pričom právoplatné rozhodnutie predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy,
  • b) pri opatreniach 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, kde sa v rámci povinných príloh vyžaduje doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie projektu a u činností pri ktorých zákon neumožňuje vydať oprávnenie na činnosť pred uplynutím skúšobnej lehoty spustenia prevádzky, bude požadovať toto oprávnenie až pri poslednej žiadosti o platbu,
  • c) pri opatreniach 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu je od 1. augusta 2008 účinná  nová vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorá upravuje kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried (nahrádza vyhlášku MH SR č. 419/2001 Z. z.). V zmysle prechodných ustanovení § 8 vyhlášky č. 277/2008, označenie a zaradenie ubytovacích zariadení vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky uvedú podnikatelia do súladu s jej ustanoveniami do 1. februára 2009.
  • d) pri opatreniach 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie sa v rámci povinnej prílohy „zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia)“ udeľuje výnimka: „ Zmluva s lektorom o zabezpečení vzdelávacích aktivít sa nebude vyžadovať pri ŽoNFP, ale pri ŽoP. Výber lektorov nepodlieha obstarávaniu v zmysle ustanovení tejto Príručky“.
     

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev