18.08.2008

Oznámenie PPA č. 11 zo dňa 18. augusta 2008 (úprava Oznámenia PPA č. 04 zo dňa 25. apríla 2008)

PPA upravuje znenie poslednej vety uvedeného oznámenia nasledovne:   Zmluvy, v ktorých prenajímateľom alebo predávajúcim je Slovenský pozemkový fond a je ich potrebné v zmysle Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013 dokladovať pri podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, bude PPA vyžadovať až pri predložení 1. Žiadosti o platbu, súvisiacej s predmetom nájmu po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej so žiadateľom.

Oznámenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia tohto oznamu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev