19.08.2008

Oznámenie PPA č. 13 zo dňa 19. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov. Príjem žiadostí bude ukončený dňa 11. septembra 2008.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev