11.04.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na  internetovej stránke v časti  Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 uverejnila Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti.
V ŽoNFP pre opatrenie 1.1 a 1.4 v časti MONITOROVACIE UKAZOVATELE – Typ oblasti pomoci sa pre štatistické účely Oblasti súvisiace s vykonávaním smernice č. 2000/60/ES definujú ako zraniteľné oblasti uvedené v prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev