03.10.2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov PPA"

Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov PPA ", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti je posúdenie údajov spracovávaných v informačných systémoch IS a návrh cieľového riešenia pre projekt zavedenia Manažmentu údajov PPA v rámci programu digitálnej transformácie.

Prínosy navrhovaného riešenia reflektujú na:

  • Odstránenie chybovosti údajov
  • Skrátenie času na opätovné verifikácie údajov
  • Aplikovanie princípu „1x a dosť“
  • Skrátenie času konania pre žiadateľov (najmä podnikatelia v agrosektore, samostatne hospodáriaci roľníci)
  • Štandardizovaná a auditovateľná výmena údajov

Navrhované riešenia sú nielen prínosom pre externé okolie PPA, ale zároveň slúžia aj ako prostriedok na zlepšenie organizačných činností, zvýšenie efektivity služieb, dodržanie súladu s legislatívou SR a EÚ a dosiahnutie dobrej reputácie agentúry v očiach občanov. PPA v súčasnosti nedisponuje plným publikovaním potrebných služieb ako aj prepojením na referenčné a podporné registre. S pribúdaním nových technológií je cieľom PPA integrovať svoje interné IS na externé IS, tak aby efektívne využili ich dáta s dodržaním zásad bezpečnosti ako je integrita, dôvernosť a dostupnosť dát a služieb.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti SU_413, CBA a Dátová štruktúra sú k dispozícii na pripomienkovanie v MetaIS na nižšie uvedenom linku.

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/5cdd7f08-598c-3e4f-1d95-cb775b934825?tab=documents

Referenčný identifikátor: referenčný identifikátor/kód MetaIS (su_413)

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  žiadame predložiť prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na pripomienkovanie na e-mailovú adresu: peter.lukac@apa.sk  do 10. októbra 2019, do 15:00 hod.

Formulár na pripomienkovanie: Formulár na pripomienkovanie SU_413

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev