03.10.2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA"

Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti je zámer PPA Zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA v rámci programu digitálnej transformácie.

Súčasný spôsob podávania žiadosti ako aj celý proces komunikácie so žiadateľmi o podpory a dotácie v gescii PPA sú realizovane výlučne papierovým spôsobom. Taktiež samotné rozhodnutia sú vydávané v papierovej podobe čo má za následok zbytočné administratívne a finančné zaťaženie, chybovosť prenosu údajov z papierovej do elektronickej podoby, manuálnu verifikáciu uvedených údajov, predlžovanie procesu konania o žiadosti z titulu doplňovania, opravy údajov v papierovej forme.

Cieľom navrhovaného riešenia je zavedenie elektronických služieb pre podporu žiadateľov a integrácia s ďalšími komponentami eGovermentu a služieb UPVS tak aby vynikla alternatíva pre komunikáciu papierovým spôsobom, ktorá by bol rovnocenná a proaktívnym spôsobom zvýšila efektívnosť a komfort komunikácie žiadateľov a PPA.

Z hľadiska naliehavosti situácie je možné rozdeliť potrebu uskutočnenia projektu na tieto hlavné skutočnosti:

  1. PPA administruje všetky procesy v jednotlivých moduloch IS PPA. Avšak samotné podania žiadostí prebiehajú stále v papierovej podobe tzn. dochádza k manuálnemu prepisu dát z papierovej do elektronickej podoby. Taktiež samotné rozhodnutia sú vydávané v papierovej podobe čo má za následok zbytočné administratívne a finančné zaťaženie, chybovosť prenosu údajov z papierovej do elektronickej podoby, manuálnu verifikáciu uvedených údajov, predlžovanie procesu konania o žiadosti z titulu doplňovania, opravy údajov v papierovej forme
  2. IS PPA nie sú integrované na referenčné registre štátu a iné registre profesijných alebo štátnych organizácií. Údaje sú prenášane dávkovým spôsobom a oneskorením.
  3. Technologická platforma nie je aktuálna a je na hranici výkonových zdrojov.
  4. Chýbajú bezpečnostné nástroje a aplikácie prevažne v automatizovanej forme a plnohodnotný auditný modul.

S pribúdaním nových technológií je cieľom PPA vypublikovať elektronické služby, tak aby žiadatelia mali možnosť efektívne a právoplatne komunikovať s agentúrou pri podávaní a konaní o žiadostiach a dotáciách.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti SU_425, CBA a rozpočet sú k dispozícii na pripomienkovanie v MetaIS na nižšie uvedenom linku.

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/c83f0c63-ce3f-0dda-1fc6-5acba7216a7f?tab=documents

Referenčný identifikátor: referenčný identifikátor/kód MetaIS (su_425)

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  žiadame predložiť prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na pripomienkovanie na e-mailovú adresu: peter.lukac@apa.sk  do 10. októbra 2019, do 15:00 hod.

Formulár na pripomienkovanie: Formulár na pripomienkovanie SU_425

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev