16.06.2017

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
 oznamuje
všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o uznanie OV / ZOV v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny
 môžu predkladať žiadosti o uznanie OV / ZOV:
od 15. júna 2017 do 31. augusta 2017
(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)
 
Oprávnený subjekt  - subjekt OV / ZOV, t.j. právnická osoba, ktorá bola zriadená z podnetu pestovateľov ovocia, zeleniny a vybraných koreninových rastlín (najmenej 5 členov v prípade OV a najmenej 2 členov v prípade ZOV a ročná hodnota predaných výrobkov najmenej 100 000 EUR v prípade OV a 300 000 EUR v prípade ZOV)
Formulár
  • Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov;
  • Žiadosť o uznanie združenia organizácie výrobcov
Sprievodné doklady: uvedené v časti 3.2 príručky pre žiadateľa
Adresa predkladania:
Pôdohospodárska platobná agentúra - Sekcia organizácie trhu
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
 
Udelenie uznania OV / ZOV je predpokladom, resp. podmienkou pre oprávnenosť subjektu na finančný príspevok z fondov EÚ, t.j. uznaná OV / ZOV má možnosť predložiť operačný program, v rámci ktorého budú vynaložené náklady spolufinancované vo výške 50 %, resp. 60% z ich hodnoty v súlade s čl. 34 nariadenia ( EÚ) č. 1308/2013.
Príručka pre žiadateľov o uznanie OV / ZOV vrátane formulárov a bližších informácií je dostupná na webovom sídle platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Uznávanie organizácií a programy.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.
V Bratislave dňa 13. júna 2017
Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ   

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev