15.10.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZMENU OPERAČNÉHO PROGRAMU V PRIEBEHU ROKA 2020 ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA

Výzva je otvorená do 31.10.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetky uznané organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, ktoré realizujú operačný program v roku 2020 (ďalej len „žiadatelia“) na prekladanie žiadostí o zmenu ich operačného programu v priebehu roka 2020  v termíne do 31. októbra 2020 v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/1275 zo 6. júla 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (ďalej len „DNK 2020/1275“).

Viac informácií nájdete v prílohe č. 1 R GR výzva na predkladanie žiadosti o zmenu OP v priebehu roka 2020 a prilohe č.1 výzvy.

viac informácií
06.07.2019

Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky

Výzva s neobmedzenou platnosťou

04.07.2019

Vydávanie licencií na obilniny

Výzva s neobmedzenou platnosťou

16.10.2018

Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

10.11.2017

Rozhodnutia o vyplatení pomoci pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi pre ročný program 2016/2017

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev