24.05.2023

Oznámenie o uzavretí regionálneho pracoviska v Poprade v dňoch 25.-26.5.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom, že dňa 25.-26.5.2023 bude z technických dôvodov uzavreté regionálne pracovisko v Poprade. V súvislosti s tým nebude vo štvrtok 25.5.2023 prístupná ani infolinka daného regionálneho pracoviska.“
19.05.2023

Oznam o krátkodobej nedostupnosti aplikácie GSAA

PPA upozorňuje žiadateľov o priame podpory, ktorí ešte nevykonali zákres v aplikácii GSAA, že z technických príčin bude webová aplikácia GSAA nedostupná pre žiadateľov v nasledovných termínoch: 
23.05.2023 (utorok) - od 15.00 do 18.00 hod.

25.05.2023 (štvrtok) - od 15.00 do 18.00 hod.

viac informácií
15.05.2023

Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS

Školenie je určené pre odborných hodnotiteľov MAS a manažérov MAS - dňa 31.05.2023 v čase od 08:30 do 17:30 hod. Vás pozývame na školenie, ktoré bude prebiehať kombinovanou formou prezenčne (fyzicky) v priestoroch IZPI (Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra) a online.
viac informácií
15.05.2023

Oznam o konaní verejného odpočtu Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2022

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v stredu 31. mája 2023 o 10.00 h.
viac informácií
12.05.2023

PPA PRIPOMÍNA ŽIADATEĽOM POMOCI POTRAVINÁROM, ŽE FINANČNÉ ZÚČTOVANIE MUSIA STIHNÚŤ DO 15. MÁJA 2023

Bratislava, 12. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma zúčtovanie od žiadateľov z Výzvy na poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Tí majú, v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.104395 (2022/N) a zmluvy o poskytnutí dotácie, povinnosť urobiť finančné zúčtovanie dotácie do 15. mája 2023.
viac informácií
11.05.2023

ŽIADATELIA SA MÔŽU PRIHLASOVAŤ DO ŠKOLSKÉHO PROGRAMU NA BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva žiadateľov o zabezpečenie činností v školskom programe pre školský rok 2023/2024 na predkladanie žiadostí o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti alebo žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti. Termín, do kedy tak môžu všetci žiadatelia urobiť je do 31. mája 2023.
viac informácií
10.05.2023

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2023/2024 - mlieko

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do 31. 05. 2023.
viac informácií
10.05.2023

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2023/2024 - ovocie a zelenina

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 10. 05. 2023, resp. do 31. 05. 2023.
viac informácií
10.05.2023

PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU V HODNOTE 700 TISÍC EUR, URČENÝCH NA ZALOŽENIE A VEDENIE PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENÁRSKEJ EVIDENCIE.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie. Výzva na túto dotáciu je otvorená od dnes 10. mája 2023 do 26. mája 2023.

viac informácií
09.05.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 66/PRV/2023 pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 66/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF