29.11.2019

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory za rok 2019, že dňom 29.11.2019 pristúpila k schvaľovaniu platieb priamych podpôr.

Rozhodnutia sa právnickým osobám, ktoré majú zo zákona povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku, zasielajú prostredníctvom elektronickej pošty.

Žiadateľom, ktorí nemajú zo zákona povinnosť mať zriadené elektronické schránky sa rozhodnutia distribuujú prostredníctvom regionálnych pracovísk v mieste administrovania žiadostí od 02.12.2019. O vydanom rozhodnutí budú žiadatelia informovaní prostredníctvom zamestnancov regionálnych pracovísk osobitne, z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby zbytočnými telefonátmi o tom, či majú alebo nemajú už vydané rozhodnutie, nekontaktovali zamestnancov PPA, keďže tým môže byť narušený kontinuálny proces pracovných postupov. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude mu doručené prostredníctvom poštovej prepravy.

V prípade, ak je v poučení rozhodnutia uvedené, že žiadateľ má možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu alebo proti výroku rozhodnutia, a ak sa žiadateľ nechce voči takémuto rozhodnutiu odvolať, môže sa vzdať práva na odvolanie. V takomto prípade rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom vzdania sa práva na odvolanie. Takéto podanie musí byť urobené písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. V zmysle § 25 odsek 2 zákona č. 280/2017 Z. z., o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v z. n. p., podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Žiadateľ má možnosť zápisnicu o vzdaní sa práva na odvolanie zaslať písomne – poštou, spísať zápisnicu o vzdaní sa práva na odvolanie na regionálnom pracovisku PPA alebo zaslať zápisnicu o vzdaní sa práva na odvolanie elektronicky. Pre prípad, že žiadateľ chce zaslať zápisnicu o vzdaní sa práva na odvolanie poštou alebo elektronicky, vzor tejto zápisnice je prílohou tohto oznámenia.  

Právoplatnosť rozhodnutia a následné zaslanie platby je podmienené prevzatím rozhodnutia. V prípade rozhodnutí zaslaných do elektronickej schránky žiadateľa je vyžadované prečítanie doručenej správy. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si žiadatelia kontrolovali svoje elektronické schránky a potvrdili prevzatie.

Prehľad podporných schém na schvaľovanie platieb na jednotnej žiadosti na rok 2019 v mesiaci december 2019:

Prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu - SAPS). Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

Platba na viazané priame platby:

 • Platba na pestovanie cukrovej repy
 • Platba na pestovanie chmeľu
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
 • Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
 • Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
 • Platba na pestovanie rajčiakov
 • Platba na chov bahníc, jariek a kôz
 • Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
 • Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
 • Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
 • Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde

Následne od januára 2020 pristúpi PPA v rámci jednotnej žiadosti na rok 2019 okrem podporných schém schvaľovaných v decembri 2019 aj k schvaľovaniu podporných schém:

 • platba pre mladého poľnohospodára
 • platba na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (poľn. plochy)
 • platba na ekologické poľnohospodárstvo

V súlade s ustanovením § 26 ods. 8 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PPA rozhodne o žiadosti o priame podpory do 13 mesiacov odo dňa jej doručenia.

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74 (administratívne kontroly a kontroly na mieste).

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia PPA v súčasnosti vykonáva kontrolné procesy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019 v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje konkrétne informácie o prebiehajúcich konaniach a stave žiadostí. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov obvykle písomne, prípadne v opodstatnených prípadoch telefonicky.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev