Priame podpory

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR.

Priame podpory sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ. Všetky informácie, legislatívu, formuláre a príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov) uverejňuje PPA na internetovej stránke.

Zoznam aktuálnych priamych podpôr:

 1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

  Schémy oddelených priamych platieb:
  1. prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu,tzv. SAPS),
  2. platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie,
  3. platba pre mladých poľnohospodárov.

  Schémy viazaných priamych platieb:
  1. platba na pestovanie cukrovej repy,
  2. platba na pestovanie chmeľu,
  3. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou,
  4. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou,
  5. platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny,
  6. platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín,
  7. platba na pestovanie rajčiakov,
  8. platba na chov bahníc, jariek a kôz,
  9. platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,
  10. platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

 2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

  Podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
  1. platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami, t. j. pre:
   • horské oblasti,
   • oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam,
   • oblasti postihnuté špecifickými obmedzeniami;
  2. platba v rámci sústavy NATURA 2000:
   • na poľnohospodársky pozemok,
   • na lesnom pozemku;
  3. platby na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ktoré zahŕňa nasledovné operácie:
   1. integrovaná produkcia v ovocinárstve,
   2. integrovaná produkcia v zeleninárstve,
   3. integrovaná produkcia vo vinohradníctve,
   4. multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde,
   5. ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov,
   6. ochrana biotopu sysľa pasienkového,
   7. ochrana biotopu dropa fúzatého,
   8. ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov,
   9. chov a udržanie ohrozených druhov zvierat;
  4. platby na ekologické poľnohospodárstvo, opatrenie zahŕňa nasledovné platby:
   1. platby na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva,
   2. platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva;
   • platbu možno poskytnúť na:
   1. ornú pôdu,
   2. zeleninu, jahody, liečivé rastliny, koreninové rastliny alebo aromatické rastliny,
   3. zemiaky,
   4. ovocné sady intenzívne:
    1. mladé,
    2. rodiace,
   5. ovocné sady ostatné,
   6. vinohrady:
    1. mladé,
    2. rodiace,
   7. trvalý trávny porast;
  5. platby na dobré životné podmienky zvierat, opatrenie zahŕňa nasledovné operácie:
   1. zlepšenie starostlivosti o dojnice,
   2. zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
   3. zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,
   4. zlepšenie životných podmienok v chove hydiny;
  6. lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov, opatrenie zahŕňa tieto operácie:
   1. platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
   2. platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.
  7. platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.

 3. zo zdrojov štátneho rozpočtu SR (ŠR)

  Formy prechodných vnútroštátnych platieb:
  1. doplnková vnútroštátna platba na plochu,
  2. doplnková vnútroštátna platba na chmeľ,
  3. doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky.

 

Podmienky poskytovania priamych podpôr:

Jednotná platba na plochu v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z. z 8. apríla 2015 sa poskytuje na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára, je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka, má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničený. Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., spĺňať pravidlá krížového plnenia podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. ako aj podmienky podľa § 5 a § 6 nariadenie vlády SR č. 342/2015.

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v zmysle § 8 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z. z 8. apríla 2015 sa poskytne žiadateľovi, ktorý:

 1. spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2 a požiadavky podľa § 7 ods. 2,
 2. na poľnohospodárskej ploche dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie podľa odseku 2 nariadenia, ak je to v súlade s osobitným predpisom.

Postupy zahŕňajú:

 • diverzifikáciu plodín (§ 9),
 • zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu (§ 10),
 • existenciu oblasti ekologického záujmu (§ 11).

Platba pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z. z 8. apríla 2015 sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa §2 a požiadavky podľa §7 ods. 2, spĺňa požiadavky podľa čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení a má ukončené stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie alebo obdobné vzdelanie v inom členskom štáte EÚ s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním. Túto podmienku nie je nutné spĺňať, ak má žiadateľ najmenej 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvoval akreditovaný vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom štáte. V prípade, že žiadateľ je PO, mladý poľnohospodár má v prvom roku podania žiadosti o túto platbu nad touto PO účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík. Účinnú kontrolu má v prípade, ak je oprávnený konať za PO sám alebo spoločne s ďalšími osobami vzávislosti od právnej formy PO a zároveň má sám alebo spoločne s ďalšími mladými poľnohospodármi, oprávnenými konať za PO, právo najmenej na 50 % ziskov spoločnosti. Dlhodobou kontrolou sa rozumie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 4 počas kalendárneho roka. Ak sa na PO kapitálovo alebo riadením podieľa viacero FO vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár musí mať účinnú a dlhodobú kontrolu podľa odseku 3 sám alebo spolu s ďalšími osobami. Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.

Platba na pestovanie cukrovej repy v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje cukrovú repu. Žiadosť môže predložil platobnej agentúre žiadateľ dodávajúci cukrovú repu v príslušnom kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na pestovanie chmeľu v zmysle § 4 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SRo výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje chmeľ. Platba sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou v zmysle § 5 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybraný druh ovocia s vysokou prácnosťou. Vybranými druhmi ovocia sa rozumejú plodiny podľa § 5 ods. 2) nariadenia. Platba sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá je vedená v registri ovocných sadov a spĺňa podmienku minimálneho počtu životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu podľa § 5 ods. 3) písm. b) nariadenia. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou v zmysle § 6 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybraný druh ovocia s veľmi vysokou prácnosťou. Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú jablká a hrušky a platba na ne sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej pôdy ak je vedená v registri ovocných sadov a spĺňa podmienky minimálneho počtu 400 ks/ha ovocného sadu životaschopných jedincov. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny. Vybranými druhmi zeleniny sú listová zelenina (šalát a špenát), cibuľová zelenina (cibuľa, cesnak a pór), hlúbová zelenina (kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel), koreňová zelenina (cvikla, mrkva, reďkev a reďkovka, petržlen a špargľa) a plodová zelenina (baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorka nakladačka a uhorka šalátová). Platba sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k nariadeniu. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín  v zmysle § 8 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín. Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú fazuľa, hrach a sója. Platba sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k nariadeniu. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na pestovanie rajčiakov v zmysle § 9 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území SR o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje rajčiaky. Výmera na poskytnutie platby musí spĺňať podmienky minimálneho počtu 8 000 ks/ha. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne v zmysle § 10 ods. 1) nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Žiadateľovi sa poskytne platba ak bahnice, jarky a kozy podľa zoznamu § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Žiadateľ musí byť držiteľom nahlásených bahníc, jariek a kôz počas najmenej 2 mesiacov odo dňa predloženia žiadosti a chov je registrovaný na držiteľa. Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií bahníc, jariek a kôz. Bahnicou sa rozumie každá samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahnila alebo dosiahla vek jedného roka. Jarkou sa rozumie každá samica druhu oviec vo veku osem mesiacov až jeden rok. Kozou sa rozumie každá samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotila alebo dosiahla vek jedného roka. Platba sa poskytne žiadateľovi v prípade, ak celkové platby presahujú minimálne 100 eur. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi v zmysle § 11 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Žiadateľovi sa poskytne platba ak vybrané kategórie hovädzieho dobytka podľa zoznamu § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Žiadateľ musí byť držiteľom nahlásených kategórií hovädzieho dobytka počas najmenej 2 mesiacov odo dňa predloženia žiadosti a chov je registrovaný na držiteľa. Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií hovädzieho dobytka. Vybrané druhy hovädzieho dobytka sú hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do 6 mesiacov, vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov alebo nad 2 roky. Platba sa poskytne žiadateľovi v prípade, ak celkové platby presahujú minimálne 100 eur. Žiadateľ musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a podmienky krížového plnenia podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi v zmysle § 12 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z. z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Žiadateľovi sa poskytne platba ak dojnice podľa zoznamu § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Žiadateľ musí byť držiteľom nahlásených dojníc počas najmenej 2 mesiacov odo dňa predloženia žiadosti a chov je registrovaný na držiteľa. Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky identifikácie a registrácie dojníc. Dojnicou sa rozumie samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila.

Podmienky poskytovania podpôr v súvislosti s opatreniami PRV:

Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC/LFA) v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa poskytuje na horské oblasti 1 – 4, oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam 1 – 5 alebo A a oblasti postihnuté špecifickými obmedzeniami 1 – 3. Diely pôdnych blokov sa zaraďujú do oblastí podľa katastrálneho územia obce. Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území zaradenom do oblasti, platba sa poskytne len na túto časť dielu pôdneho bloku. Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí je uvedený v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z.

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy na územiach európskeho významu nachádzajúceho sa vo 4. a 5. stupni ochrany podľa § 15 a § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. Zoznam území európskeho významu je prílohou č. 3 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. V prípade, že žiadateľ má diel pôdneho bloku len sčasti na území európskeho významu alebo v 4. a 5. stupni ochrany, platba sa poskytne len na túto výmeru časti dielu pôdneho bloku.

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa poskytuje na lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov nachádzajúceho sa v 5. stupni ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. a to na území európskeho významu alebo mimo územia európskeho významu. Zoznam území európskeho významu je prílohou č. 5 a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu je uvedení v prílohe č. 6 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. V prípade, ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území európskeho významu, platba sa poskytne len na túto výmeru časti lesného pozemku. Platba sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného predpisu umožňujúci zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu. Tento lesný pozemok už ale nemôže byť zaradený do podpory do konca programového obdobia. Žiadosť môže podať žiadateľ, ktorý obhospodaruje najmenej 1 ha lesného pozemku a zaviaže sa plniť podmienku podľa § 13 ods. 1 počas doby trvania záväzku.

Platba na lesnícko–environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle § 47 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidiekazahŕňa tieto operácie:

 1. platby na lesnícko–environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
 2. platby na lesnícko–environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.

Tieto operácie je možné vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedeným v evidencii lesných pozemkov. Operáciu 1) možno vykonávať na chránených vtáčích územiach, uvedených v prílohe č. 19 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality vybraných druhov vtákov. Operáciu 2) možno vykonávať na územiach európskeho významu s 3. a 4. stupňom ochrany, ktoré sú prílohou č. 20 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku platnosť programu starostlivosti o les a vyhotoví sa nový program starostlivosti o les, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia platnosti programu starostlivosti o les. Žiadateľ musí obhospodarovať najmenej 1 ha lesného pozemku a musí mať schválený program starostlivosti o les.

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 55 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka možno poskytnúť podľa čl. 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení. Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu, ktorá je v vedená v evidencii dielov pôdnych blokov. Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku podáva žiadateľ každoročne počas 5 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom. Žiadosť o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti podáva žiadateľ každoročne počas 15 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom. Žiadateľ musí zabezpečiť, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 % pôvodne vysadených lesných drevín, pričom ich druhové zloženie musí zostať zachované a zabezpečí, aby do konca záväzku bol lesný porast zabezpečený bez výrazného poškodenia, dostatočne sa prispôsobil podmienkam stanovišťa a mal viditeľný výškový prírastok.

Ostatné podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka (agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ekologické poľnohospodárstvo a dobré životné podmienky zvierat), ktoré sa taktiež poskytujú v zmysle nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sú uvedené v Informačnej príručke pre žiadateľov o podporu pre vybrané neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020. Túto príručku nájdete zverejnenú na našom webovom sídle www.apa.sk v záložke Aktuality resp. Priame a agro-environmentálne podpory dňa 13.4.2015.

Podmienky poskytovania prechodných vnútroštátnych platieb:

Doplnková vnútroštátna platba na plochu v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 152/2013 z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi ak:

 1. bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
 2. dosahuje výmeru najmenej 1 ha (táto podmienka je splnená, ak táto výmera zahŕňa viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom),
 3. má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je hranica prirodzene ohraničená.

Doplnková platba na plochu sa môže poskytnúť najviac na určenú výmeru ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov podľa žiadosti o jednotnú platbu na plochu. Podmienkou poskytnutia platby je dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.).

Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 152/2013 z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 hektára. Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadosti o platbu presiahne 305,13 hektára, žiadateľovi sa poskytne platba znížená priamo úmerne veľkosti výmery chmeľnice presahujúcej túto rozlohu. Žiadateľ o platbu na chmeľ je povinný hospodáriť v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.).

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa v zmysle § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. poskytne najmenej na jednu dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy nad 24 mesiacov, ovce a kozy nad 12 mesiacov uvedené v žiadosti najmenej 2 mesiace od podania žiadosti, resp. ktorý chová teľatá do 6 mesiacov, hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov, býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov a takisto aj na individuálne referenčné množstvo mlieka.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev