14.12.2017

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr

 

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") v súčasnosti vykonáva kontrolné procesy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 v zmysle NEPR (EÚ) č. 1306/2013, delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Podľa článku 75 ods. 2 NEPR č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74 (administratívne kontroly a kontroly na mieste).

Zároveň dáva PPA do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. PPA rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) tohto zákona v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory.

Zároveň v zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn. n. p. je však správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje konkrétne informácie o prebiehajúcich správnych konaniach a stave žiadostí. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov obvykle písomne, prípadne  v opodstatnených prípadoch telefonicky.

Schvaľovanie platieb priamych podpôr na rok 2017 v zmysle vyššie uvedeného prebieha od 1.  decembra 2017 a bude pokračovať v nasledujúcich mesiacoch roku 2018.

Žiadatelia o priame podpory, ktorým nebolo možné na jednotnej žiadosti na rok 2017 vydať rozhodnutia v priebehu prvej polovice decembra 2017, môžu očakávať, že ďalšie rozhodnutia budú vydávané priebežne vždy po ukončení ďalšieho kola spracovania a vyhodnotenia žiadostí koncom každého mesiaca (obvykle po 25-tom dni v mesiaci) postupne tak, ako budú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy a PPA bude mať v rozpočte k dispozícii finančné prostriedky.

Ďalej odporúčame žiadateľom o priame podpory, ktorým nebolo vydané rozhodnutie na jednotnej žiadosti na rok 2017, a pre kampaň 2017 mali svoje hranice užívania zakreslené v aplikácii GSAA, aby sledovali aj stav svojej žiadosti v GSAA z dôvodu prípadného vzniku prekryvu s iným spolužiadateľom na diele pôdneho bloku (bližšie informácie viď. na linku: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznamenie-pre-ziadatelov-vo-veci-uzatvorenia-aplikacie-gsaa-pre-kampan-2017/8479).

Okrem uvedeného dávame do pozornosti aj dôsledky aktualizácie LPIS (viď. link: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/upozornenie-pre-ziadatelov-o-aktualizacii-lpis-premietnutie-zmien-v-gsaa-a-vplyv-na-vymery-nahlasene-v-jednotnej-ziadosti-na-rok-2017/8360).

Od januára 2018 pristúpi PPA v rámci jednotnej žiadosti na rok 2017 okrem podporných schém schvaľovaných v decembri 2017 k vydávaniu rozhodnutí aj na podporných schémach platba pre mladého poľnohospodára, platba na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (poľn. plochy) a platba na ekologické poľnohospodárstvo.  

Po splnení legislatívnych podmienok podľa článku 74 NEPR č. 1306/2013 (t. j. po overení podmienok oprávnenosti administratívnymi kontrolami doplnenými kontrolami na mieste) plánuje PPA v priebehu II. štvrťroka 2018 vydávať rozhodnutia aj na žiadostiach o platbu na územia Natura 2000 na lesných pozemkoch, platbu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov ako aj platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.

Po ukončení retenčného obdobia (30. apríl 2018) plánuje PPA od júna 2018 vydávať rozhodnutia na žiadostiach o platbu na dobré životné podmienky zvierat a platbu na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia.

Rozhodnutia sú distribuované prostredníctvom regionálnych pracovísk PPA v mieste podania (administrovania) žiadostí, pričom zamestnanci regionálnych pracovísk kontaktujú žiadateľov napr. oznámením v obecnom rozhlase, telefonicky resp. prostredníctvom regionálnych komôr a pod. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy. Z uvedených dôvodov si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby zbytočnými telefonátmi o tom, či majú alebo nemajú už vydané rozhodnutie, nekontaktovali zamestnancov na regionálnych pracoviskách resp. ústredí PPA, keďže tým môže byť narušený kontinuálny proces pracovných postupov.

PPA ročne eviduje vyše 19 tisíc žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rôzne podporné schémy, preto nie je možné očakávať konzultácie a riešenie individuálnych problémov a otázok žiadateľov. Aby sa predchádzalo neúmernému zaťaženiu zamestnancov PPA žiadame verejnosť, aby si potrebné informácie, ktoré sú verejne dostupné preštudovali na webovom sídle PPA a obracali sa na PPA už iba s otázkami, na ktoré nedostanú odpoveď zo zverejnených podkladov. Zároveň PPA nie je oprávnená poskytovať výklad právnych noriem a stanovených podmienok.

Zamestnanci PPA sa všetkými silami usilujú o zvládnutie aj ďalšej kampane priamych podpôr tak, aby finančné prostriedky poskytované formou schém priamych podpôr z rozpočtu EÚ a SR boli nápomocné pre poľnohospodárov v tomto neľahkom období v sektore pôdohospodárstva. 

Pre ďalšie otázky a požiadavky o informácie, na ktoré je PPA kompetentná odpovedať, dávame do pozornosti kontakty pre verejnosť: tel. č. +421252733800, E-mail: info@apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev