PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

25-08-2014
AGROKOMPLEX 2014
Na 41. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex, ktorá patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku, mala svoje zastúpenie aj Pôdohospodárska platobná agentúra. Výstava sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch od 21. do 24. augusta 2014.
12-06-2014
Stanovisko PPA k MBL
Projekt prijímateľa MBL, spol. s r.o. bol schválený uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 110TN0800080 dňa 20.03. 2009 v rámci Osi 1, opatrenia 1.1, Programu rozvoja vidieka 2007-13. Predmetom projektu bola Modernizácia farmy s cieľom zvýšiť efektívnosť živočíšnej výroby AGROMER, s.r.o. Na základe zmluvy boli prijímateľovi v roku 2011 vyplatené finančné prostriedky vo výške 571 970,57.
09-12-2013
Oznámenie o uzavretí šetrení Európskou komisiou na PPA
Slovenská republika uspela v troch dôležitých vyšetrovaniach vykonaných Európskou komisiou. Takýto výsledok dosiahla vďaka precíznej práci zamestnancov MPRV SR a PPA, ktorí obhájili záujmy Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie.
04-10-2010
Oznámenie
Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Zsolta Simona bol 30. septembra 2010 odvolaný z funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Dňa 1. októbra 2010 minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Ing. Zsolt Simon do funkcie generálneho riaditeľa PPA vymenoval Ing. Vadima Haraja.
20-09-2010
Oznámenie
Akreditácia PPA
24-08-2010
Informačná brožúrka 2010
08-04-2010
Podpora budovania programu IPA a implementačného systému v oblasti rozvoja vidieka - MN 08 IB AG 01
Dňa 17.3.2010 sa v Podgorici, Čierna Hora, za účasti ministra poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Čiernej Hory Milutina Simovića, zástupcu Delegácie EÚ v Čiernej Hore Nicolu Bertoliniho, zástupcov EK...
07-04-2010
Aktuálne informácie o opatreniach a podporách
Na stránke PPA v časti Správy sme uverejnili aktuálne informácie o opatreniach a podporách administrovaných PPA.
15-03-2010
Oznámenie
PPA o budovanií kapacít v chorvátskej platobnej agentúre - HR 07 IB AG 01
Dňa 9.3.2010 v Záhrebe, Chorvátsko sa za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Romana Serenčéša, PhD., konal kick-off meeting k twinningovému projektu „Budovanie kapacít chorvátskej platobnej agentúry“ č. HR 07 IB AG 01.
20-01-2010
Základné termíny opatrení Sekcie organizácie trhu
20-01-2010
Opatrenia organizácie trhu
20-01-2010
Projektové podpory
20-01-2010
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva
02-12-2009
PPA odštarovala priame platby
V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na priame podpory hradené z európskych fondov a na niektoré opatrenia osi II Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 administrované spolu s priamymi podporami.
16-10-2009
Priame podpory
06-10-2009
Informačná brožúrka PPA
06-03-2009
Predpokladaný harmonogram výziev – priame podpory, štátna pomoc, organizácia trhu
01-12-2008
Päť rokov od založenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
Jediná agentúra v Slovenskej republike akreditovaná na administráciu finančných prostriedkov zo spoločného európskeho rozpočtu dovŕšila päťročnicu. Pôdohospodárska platobná agentúra bola založená 1. decembra 2003 zákonom 473/2003 Z. z. ako nástupnícka organizácia Agentúry SAPARD, Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry, regionálnych odborov Ministerstva pôdohospodárstva SR a sekcie pôdohospodárskej platobnej agentúry MP SR.
26-01-2008
Technická asistencia pre posilnenie a skvalitnenie sekcie kontroly PPA
Príprava na náročné úlohy nového programového obdobia Európskej únie, ako aj zdokonalenie odborných vedomostí a zručností kontrolórov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), to sú hlavné prínosy projektu Technická asistencia pre posilnenie a skvalitnenie sekcie kontroly PPA.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)