22.10.2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že doplnila zoznamy žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1 o Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.

PPA súčasne zverejňuje pre Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj zoznamy žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Pre jednoduchšiu orientáciu žiadateľov sú zverejnené zoznamy v abecednom poradí. Zároveň uvádzame, že žiadatelia vo všetkých zverejnených zoznamoch svojou požadovanou výškou nenávratného finančného príspevku vyčerpajú 5-ročnú alokáciu príslušného kraja.

V súčasnom období PPA a externí hodnotitelia dokončujú hodnotenie prijatých žiadostí v Prešovskom a Košickom kraji. Následne po vyhodnotení PPA zverejní zoznamy pre Prešovský a Košický kraj v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev