28.06.2010

Oznámenie PPA - Sekcie organizácie trhu o ohlasovaní prípadov vyššej moci a výnimočných okolností.

Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím a očakávajú, že nebudú môcť dodržať požadované podmienky pri podpornom programe, resp. záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, aby zaslali platobnej agentúre oznámenie v termíne do 10. 07. 2010 na tlačive, ktoré je prílohou tohto oznámenia vrátane relevantných dôkazov.

V prípade prvovýrobcov - držiteľov individuálnej kvóty mlieka sa podľa §8 ods. (4) písm. a) NV SR č. 294/2009 o podmienkach prideľovania kvót mlieka, individuálna kvóta nezníži ak  výrobca požiada najneskôr do konca príslušného kvótového roka (t. j. do 31.3.) o nezníženie individuálnej kvóty z dôvodov, ktoré dočasne ovplyvňujú produkciu mlieka.