07.04.2014

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.

Žiadosti sa predkladajú poštou alebo osobne v podateľni PPA,

Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci,
Dobrovičova 12, 815 26  Bratislava.

V zmysle Schémy štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov v znení Dodatku č. 1 SA.34478(2012/X), bod R sa uvádza: „pomoc môže byť poskytnutá najneskôr do 30.06.2014“. V záujme plynulého spracovania žiadostí a pre krátkosť času, žiadame žiadateľov o predkladanie kompletných žiadostí so všetkými povinnými prílohami a ich dôslednú kontrolu.