PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-09-2014
Oznam pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 932/2014, ktorým sa ustanovujú výnimočné opatrenia na podporu pre pestovateľov niektorých druhov ovocia a zeleniny a ktorým sa mení delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 913/2014 (ďalej len „delegované nariadenie Komisie č. 932/2014“)

oznamuje

všetkým žiadateľom o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) v rámci dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny, že na základe monitoringu dodržiavania maximálnych súm uvedených v článku 9 delegovaného nariadenia Komisie č. 932/2014 boli presiahnuté stanovené čiastky podľa čl. 2 tohto nariadenia vyhradené pre podporu na opatrenia stiahnutia z trhu, zeleného zberu a neuskutočnenie zberu pre vybrané druhy ovocia a zeleniny: rajčiaky, mrkva, kapusta, sladké papriky, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno, kivi.

V súlade s tým platobná agentúra nebude prijímať žiadne ďalšie oznámenia o plánovaných, resp. uskutočnených mimoriadnych opatreniach.

Žiadatelia nebudú oprávnení na platbu finančnej pomoci Únie v súlade s článkom 11, pokiaľ ide o tieto oznámenia.

V Bratislave dňa 11. septembra 2014

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)