PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

26-03-2015
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Účtovnej závierky účinnej od 31.12.2014 pre podvojné účtovníctvo pripája algoritmus výpočtu vybraných ukazovateľov, ktorý treba použiť vo formulári ŽoNFP/časť Monitoring ako aj vo formulári Monitorovacích správ pre vybrané opatrenia už pri výpočte k 31.12.2014.

Hrubá pridaná hodnota (podvojné účtovníctvo)

HPH = r. 28 Pridaná hodnota (z Účtovnej závierky-výkaz ziskov a strát)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (podvojné účtovníctvo)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb = r.04 + r. 05 (z Účtovnej závierky-výkaz ziskov a strát)


Pre úplnú informáciu uvádzame aj výpočet uvedených ukazovateľov pre jednoduché účtovníctvo, ktorý ostáva bez zmeny.

Hrubá pridaná hodnota (jednoduché účtovníctvo)

HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6) (z výkazu o príjmoch a výdavkoch)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (jednoduché účtovníctvo)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb = r.2 (z výkazu o príjmoch a výdavkoch)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)