PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

29-04-2015
Oznámenie o zmene podmienok agroenvironmentálneho záväzku prijatého v roku 2014

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

oznamuje,

že v zmysle Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 10259/2015zo dňa 22.4.2015podľa § 59 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka (ďalej len „NV SR č. 75/2015“) žiadateľ, ktorý plní podmienky opatrenia integrovaná produkcia a ekologické poľnohospodárstvo podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v zn. n. p.:

1. ak chce pokračovať v prijatom záväzku, je povinný akceptovať nové podmienky záväzkov ustanovené v NV SR č. 75/2015 Z. z. na zvyšok záväzkového obdobia (t. j. na obdobie rokov 2015 až 2018). V takom prípade žiadateľ v jednotnej žiadosti na rok 2015 v špecifikácii k žiadosti o agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na rok 2015 resp. v špecifikácii k žiadosti k opatreniu ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 označí, že žiada o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, operáciu integrovaná produkcia alebo o platbu na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo (bez potreby zaradenia do opatrenia, t. j. označí len, že žiada o platbu a nie o zaradenie). Následne PPA zašle žiadateľovi záväzné prehlásenie o plnení podmienok záväzku;

2. ak sa rozhodne nepokračovať v prijatom záväzku, podá písomne žiadosť o zrušenie záväzku na príslušné regionálne pracovisko PPA najneskôr s predložením svojej jednotnej žiadosti na rok 2015. V takom prípade v súlade s § 60 ods. 8 NV SR č. 75/2015 žiadateľ nie je povinný vrátiť poskytnutú platbu za rok 2014.

PPA v zmysle Usmernenia MPRV SR č. 10259/2015 zabezpečí oboznámenie o zmene podmienok agroenvironmentálneho záväzku prijatého v roku 2014 všetkých dotknutých žiadateľov písomne osobitným listom.

Ak už žiadateľ podal jednotnú žiadosť na rok 2015 pred doručením tohto listu, podá žiadosť o zrušenie záväzku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jeho doručenia na príslušné regionálne pracovisko PPA.

Po zrušení záväzku má žiadateľ možnosť v rámci jednotnej žiadosti na rok 2015 podať žiadosť o podporu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie resp. opatrenie ekologické poľnohospodárstvo (t. j. v špecifikácii k žiadosti o agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na rok 2015 resp. v špecifikácii k žiadosti k opatreniu ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 označí, že žiada o zaradenie do daného opatrenia, čiže na obdobie rokov 2015 až 2019, a zároveň aj o platbu na rok 2015). Upozorňujeme, že táto žiadosť o podporu bude posudzovaná  v zmysle nových podmienok NV SR č. 75/2015, t. j. bude podliehať procesu zaradenia do bodových pásiem a výberu podľa príslušných ustanovení cit. nariadenia. Zároveň dávame do pozornosti, že nie je možné pokračovať v pôvodnom agroenvironmentálnom záväzku a zároveň žiadať o zaradenie do nového záväzku.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)