PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

09-09-2015
Oznámenie č. 121 zo dňa 09.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

Usmernenie PPA k výzve pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, číslo výzvy: 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 - 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vydáva nasledovné usmernenie k pojmu výdavok, ktorý platí len pre výzvu 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 – 2013:

A)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 11 a v súvislosti s bodom Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovných dvoch podmienok:

  • a)    fyzické prevzatie stroja (resp. automobilu) potvrdené v rámci dodacieho listu zo strany dodávateľa aj odberateľa
  • b)    vystavenie daňového dokladu (vyfaktúrovanie) za nákup stroja (resp. automobilu) zo strany dodávateľa

Uvedené je nutné realizovať a zabezpečiť s termínom do 15.09.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.


B)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 12 a v súvislosti s bodom Časová oprávnenosť realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovnej podmienky:

  • a)    Úhrada daňového dokladu z účtu prijímateľa na účet dodávateľa (zrealizovanie prevodu preukázané výpisom z účtu prijímateľa) za dodaný stroj (resp. automobil)

Uvedené je nutné realizovať najneskôr v termíne predloženia ŽoP na PPA uvedenom vo výzve, t.j. do 30.09.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.09.2015 predĺžiť zvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle alebo uvedením v rámci zmluvy o NFP a to najviac do 15.10.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.


V Bratislave dňa 10.09.2015

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)