PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-06-2009
Oznámenie č. 11 zo dňa 10.06.2009
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, že zverejnila na svojej internetovej stránke v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - 11. OS 4 Leader Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín
10-06-2009
Oznam pre žiadateľov o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2009/2010
PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2009/2010, že s účinnosťou od 9. júna 2009 zverejňuje Metodický postupu pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2009/2010. Metodický postup vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity – sušené krmivá
01-06-2009
Oznámenie
28-05-2009
Oznámenie
PPA o uverejnení METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1900/2009-930 k nariadeniu vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 155/2009 Z. z.
21-05-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
viac informácií
18-05-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že k dátumu 18.05.2009 ukončila vyhodnocovanie projektov prijatých v 1. výzve na opatrenia...
viac informácií
18-05-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty...
viac informácií
13-05-2009
Oznámenie
PPA oznamuje záujemcom, že termín verejného odpočtu Výročnej správy PPA za rok 2008 bude dňa 21.05.2009 o 13,00 hod v zasadačke Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 506 - piate poschodie
12-05-2009
Oznámenie
07-05-2009
PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010, že s účinnosťou od 11. mája 2009 zverejňuje Metodický postup...
viac informácií
06-05-2009
Oznámenie
PPA uverejnila v sekcii priamych podpôr, v časti priame platby, rok 2009 METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1868/2009-930 k nariadeniu vlády SR č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe.
04-05-2009
Oznámenie
30-04-2009
Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 30. apríla 2009
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 29.apríla 2009 pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb.
Príjem žiadostí bude ukončený dňa 30. apríla 2009 vrátane.
22-04-2009
Oznámenie č. O9 zo dňa 22. apríla 2009
22-04-2009
Oznámenie
PPA uverejnila nové znenie Žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva
(v novej žiadosti je v úvodnej vete zvýraznená požiadavka na žiadateľa o vyznačenie PPA ako prvého alebo druhého záložného veriteľa)
09-04-2009
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí...
viac informácií
08-04-2009
v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb...
viac informácií
24-03-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006...
viac informácií
20-03-2009
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov oznamuje...
viac informácií
17-03-2009
PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6725/2009, zo dňa 06.03.2009 aktualizovala Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v opatreniach 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie...
viac informácií

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)