Aktuality

10.10.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM-25/2021. Výzva je otvorená od 10. októbra 2022 do 31. októbra 2022.
viac informácií
07.10.2022

NIEKTORÍ ŽIADATELIA O KOMPENZÁCIU SUCHA A POTRAVINÁRI SI MUSIA AKTIVOVAŤ KONTO V DATACENTRE.

Bratislava, 7. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov ,  ktorí nie sú registrovaní v IS ITMS2014+ a budú žiadať o nové podporné opatrenia (kompenzácia sucha za rok 2022, dočasný rámec - potravinári),  aby si čo najskôr podali žiadosť o aktiváciu konta v DataCentre. Dôležité je, aby tak urobili ešte pred vyhlásením výzvy.  Pokiaľ to do vtedy nestihnú, nebudú môcť o dotáciu požiadať. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu,  je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie.
viac informácií
06.10.2022

Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+

PPA v súvislosti s plánovanými výzvami pre rok 2022 (SUCHO 2022 a Dočasný rámec pre POTRAVINÁROV) oznamuje žiadateľom neregistrovaným v systéme ITMS2014+, aby si podali žiadosť o aktiváciu konta v DataCentre.
viac informácií
06.10.2022

PPA VYPLATILA V REKORDNE KRÁTKOM ČASE CELÚ VÝNIMOČNÚ POMOC.

Bratislava: 6. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala celkovo 1 606 žiadostí o výnimočnú pomoc vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. 1 091 žiadostí bolo oprávnených a žiadatelia už dostali peniaze na účty. Po ich vyhodnotení vyplatila do 30. 9. 2022 sumu 13 869 651,60 EUR.
viac informácií
04.10.2022

OD ZÍSKANIA TRVALEJ AKREDITÁCIE SME VYPLATILI TAKMER 700 MIL EUR.

Bratislava 4. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila od úspešného získania trvalej akreditácie 695 493 146 EUR. Ide o obdobie od 15. 10. 2021 do 30. 9. 2022 (15.10.2021 získanie trvalej akreditácie). Pre porovnanie v období pred pozastavením akreditácie od 1. 1. 2020 do 15. 10. 2020 PPA (15.10.2020 pozastavenie akreditácie) vyplatila 329 603 225 EUR. Takže aktuálne je to o 365 889 921 EUR viac, ako za predchádzajúce obdobie.
viac informácií
30.09.2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 56/PRV/2022 pre podopatrenie 16.1 - Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

PPA oznamuje, že zverejnila v časti  PPA / Projektové podpory  / Implementácia programov / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 16 / Podopatrenie 16.1 výzvu č. 56/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                        16 – Spolupráca 
Podopatrenie:                 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
viac informácií
30.09.2022

DNES JE POSLEDNÁ MOŽNOSŤ ŽIADAŤ PODPORU NA ZÁCHRANU HLUCHÁŇA HÔRNEHO

Bratislava 30. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že žiadosti k výzve č. 55/PRV/2022 na podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2022 na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho je možné podať už iba dnes.

viac informácií
28.09.2022

Oznámenie

Oznámenie pre uznané organizácie výrobcov ovocia a zeleniny a nadnárodnú organizáciu výrobcov ovocia a zeleniny so schváleným operačným programom o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1225 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1623.
viac informácií
28.09.2022

MALÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PODNIKY MÔŽU O FINANČNÚ PODPORU ŽIADAŤ UŽ IBA TRI DNI.

Bratislava, 28. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že malé poľnohospodárske podniky môžu požiadať o paušálnu platbu 15 000 EUR už iba do 30. septembra 2022. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.
viac informácií
27.09.2022

MLADÍ POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU POSIELAŤ ŽIADOSTI O PODPORU NA ZAČATIE PODNIKANIA DO KONCA SEPTEMBRA.

Bratislava: 27. september 2022: Mladí poľnohospodári majú už iba niekoľko dní na podanie žiadosti na podporu na začatie podnikateľskej činnosti. Ide o výzvu č. 54/PRV/2022 pre opatrenie: 6 –   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev