Aktuality

12.03.2014

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2302/2014-640

k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 369/2012 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 151/2013 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 19/2014 Z. z.
viac informácií
12.03.2014

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že je možné predkladať ponuky na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom v období...
viac informácií
03.03.2014

Oznámenie č. 21 zo dňa 03.03.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – AKTUALIZÁCIA)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zverejnila na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2012/OPRH/01 nové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov a schválenú Metodickú príručku pre žiadateľa ...
viac informácií
28.02.2014

Oznámenie

PPA o uverejnení METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2169/2014-640 k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z.

28.02.2014

Oznámenie o predkladaní žiadostí o pokračovanie vykonávania agroenvironmentálneho a lesnícko-environmentálneho opatrenia

v súlade s § 61a nariadenia vlády SR 499/2008 Z. z. v zn. n. p. na podopatrenia uvedené v § 16 a § 35 písm. b), c), f) a g), v ktorých plnili podmienky v päťročnom záväzku v rokoch 2009 až 2013.
viac informácií
24.02.2014

Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2014

viac informácií
21.02.2014

Oznámenie č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, aktualizovala na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 tabuľkové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí ...
viac informácií
13.02.2014

Oznámenie č. 19 zo dňa 13. 02. 2014 (Rozhodnutie EK z 19.12.2013).

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 „ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 12. 2013 ...
viac informácií
31.01.2014

Informácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013, ktorým 5 ročný záväzok skončil k 31.12.2013, o pripravovanej možnosti pokračovania vykonávať záväzky do 31.12.2014 s tým, že žiadateľ o podporu v roku 2014 dodrží všetky podmienky opatrenia neprerušene až do 31.12. 2014.
viac informácií
31.01.2014

Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala...
viac informácií