Aktuality

05.09.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.102865. Výzva je otvorená od 05. septembra 2022 do 07. septembra 2022.
Výzva je otvorená pre poskytovateľa služby – kafilériu.
viac informácií
02.09.2022

PPA UKONČILA VYHODNOCOVANIE VÝZIEV Z MINULOSTI

Bratislava 2. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra ukončila vyhodnocovanie výziev z minulosti.
viac informácií
31.08.2022

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školsky rok 2022/2023

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školský rok 2022/2023
viac informácií
26.08.2022

PPA UŽ POSIELA ROZHODNUTIA K ŽIADOSTIAM O VÝNIMOČNÚ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV

Bratislava 26. august 2022: Na základe delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/467 Slovensko pristupuje k vyplateniu výnimočnej pomoci poľnohospodárom, ktorá má slúžiť na čiastočné zníženie ich strát a pokrytie nákladov na produkciu v tomto sektore. Celková alokovaná suma pomoci sa skladá:
viac informácií
23.08.2022

Návrh usmernenia MPRV SR k Eko-schémam

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti Draft usmernenie eko-schémy - pracovná verzia 1.0 (podľa čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2115), uverejnené na webovom sídle MPRVSR.
viac informácií
18.08.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 53/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala Výzvu č. 53/PRV/2022 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.
viac informácií
18.08.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 54/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala Výzvu č. 54/PRV/2022 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.
viac informácií
18.08.2022

PPA ZVEREJNILA VÝZVU NA ZELENÚ NAFTU 2022.

Bratislava: 18. august 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 660/2014-100 a zákonom č. 43/2019 Z. z. zverejnila výzvu pre žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022). Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.
viac informácií
17.08.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022)

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.103618. Výzva je otvorená od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022.
viac informácií
15.08.2022

PPA ZVEREJNILA VÝZVU 60/PRV/2022 – NA REALIZÁCIU POZEMKOVÝCH ÚPRAV PÔJDE VIAC AKO 55 MIL EUR

Bratislava 15. august 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje 15. 8. 2022 ďalšiu dôležitú výzvu v oblasti projektových podpôr. Dnes na svojej webovej stránke zverejnila Výzvu č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 „Investície do hmotného majetku“, podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.
Žiadatelia môžu začať podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 od 1. 10. 2022.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev