Vznik ATIS

Agrárne trhové informácie Slovenska vznikli v roku 1995 na základe projektu PHARE "Reštrukturalizácia vybraných odvetví potravinárskeho priemyslu". Ich hlavným cieľom je napomôcť pri vytváraní transparentného trhového prostredia. Po ukončení projektu PHARE bol ATIS v roku 1996 organizačne začlenený Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Po vstupe SR do Európskej únie sa harmonogram zberu údajov za jednotlivé komodity prispôsobil príslušným nariadeniam EÚ. Zistené ceny sa pravidelne zasielajú Európskej komisii. Od 1. 7. 2004 sa ATIS stal súčasťou Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako samostatný odbor v rámci sekcie organizácie trhu. Od 1. 1. 2012 bol ATIS organizačne zaradený ako oddelenie odboru živočíšnych komodít. Od 15.5. 2014 je Oddelenie agrárnych informácií - Atis organizačne začlenené do Odboru trhových mechanizmov.


Ako prvé od októbra 1995 začalo vychádzať cenové spravodajstvo za komoditu:
Jatočné zvieratá a mäso (dvojtýždenne)

V priebehu obdobia december 1995 až január 1997 sa postupne začalo s vydávaním cenového spravodajstva za ďalšie komodity a to:
Ovocie a zelenina (dvojtýždenne, v sezóne týždenne)
Obilniny a zemiaky (mesačne)
Mlieko a mliečne výrobky (mesačne)
Hydina a vajcia (dvojtýždenne)

V roku 2000 sa začalo vydávať spravodajstvo:
Agrárne trhy v EÚ a vo svete (mesačne)

V roku 2003 sa začalo vydávať cenové spravodajstvo za komoditu:
Víno a hrozno (mesačne)

Od roku 2004 sa cenové spravodajtvo vydáva iba v elektronickej podobe a je dostupné na internete.


V podmienkach trhového hospodárstva sú nevyhnutné informácie o cenách a situácii na trhu. Pravidelné informácie pomáhajú podnikateľovi pri zložitom rozhodovaní sa v neustále komplikovanejších podmienkach trhovej ekonomiky. Aktuálne a objektívne cenové informácie tvoria predpoklad pre úspešné podnikanie a všetkým zúčastneným pomáhajú k sprehľadneniu trhu.

Nepoznané a teda nevyužité šance pre odbyt, prípadne nesprávne rozhodnutia podnikateľov neškodia iba samotnému podnikateľovi, ale predovšetkým celému národnému hospodárstvu (napr. nevyužité šance na export).

V nových trhových podmienkach, v ktorých sa Slovenská republika nachádza, sú informácie o trhu a cenách neodmysliteľnou súčasťou marketingovej práce. Tento druh informácií má podporovať všetky podniky súťažiace na trhu, ako aj pomôcť im rýchlejšie sa prispôsobiť novým trhovým podmienkam a zvýšiť prehľadnosť trhu.


Pri svojej práci ATIS vychádza z týchto hlavných princípov:

  • objektivita a neutralita: všetky informácie sprostredkované ATIS-om musia byť objektívne, bez ich skresľovania. Informácie musia byť zároveň neutrálne voči všetkým záujmovým skupinám, pre ktoré je spravodajstvo určené (prvovýrobcovia, spracovatelia a spotrebitelia).
  • anonymnosť poskytovaných údajov: Každý účastník trhu, ktorý do cenového informačného systému poskytuje informácie (respondent) musí mať zaručené, že tieto údaje nebudú poskytnuté iným osobám.
  • dobrovoľnosť: respondent musí poskytovať cenové informácie na základe dobrovoľnosti s vedomím, že ak poskytne zavádzajúce údaje, skresľuje informáciu pre seba aj pre ostatných užívateľov cenového spravodajstva.
  • spätné poskytovanie informácií: cenový informačný systém poskytuje aktuálny obraz o situácii na trhu v reálnom čase. Na rozdiel od štatistických zisťovaní respondenti ako aj ostatní užívatelia dostávajú spätné informácie v relatívne krátkom čase.
  • reciprocita: nakoľko nejde o vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ale o výberové zisťovanie, neuvažuje sa o tom, že by cenové spravodajstvo v prípade, že bude poskytované v budúcnosti za úhradu, platili aj poskytovatelia informácií (respondenti).
  • komplexnosť poskytovaných informácií: cenové spravodajstvo je spracovávané v celej cenovej vertikále (odbytové ceny producentov, spracovateľské ceny, veľkoobchodné a spotrebiteľské ceny). Okrem týchto údajov sú uverejňované aj ceny v zahraničí, údaje o zahraničnom obchode (colná štatistika) ako aj komentáre k vývoju situácie na trhu.
 

Cenové spravodajstvo si nekladie za úlohu nahradiť štatistické zisťovania, ale rýchlo a objektívne informovať o situácii na trhu so sledovanou komoditou. Má napomáhať všetkým záujemcom rýchle sa orientovať na trhu a slúžiť manažmentu podnikov ako pomoc pri rozhodovaní.