PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Krajské a obvodné pozemkové úrady

I.
Krajské pozemkové úrady (8)

 

Bratislava, Krížna ul. 52, 821 08 Bratislava 2 02/54435053
Trnava, Vajanského ul. 22, 917 01 Trnava 033/5511316
Trenčín, Námestie sv. Anny 7, 911 01 Trenčín 032/6526729
Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 80 Nitra 037/6549245
Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina 041/5117400
Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 048/4306055
Prešov, Námestie mieru 2, 081 64 Prešov 051/7717846
Košice, Popradská ul. 78, 040 11 Košice 055/6445106

II.
Obvodné pozemkové úrady (44)

 

Bratislava, Krížna ul. 52, 821 08 Bratislava 2 02/64462873
Malacky, Záhorácka ul. 2942/126, 901 26 Malacky 034/7725677
Senec, Hurbanová ul. 21, 903 01 Senec 02/40202483
Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 031/5522141
Galanta, Mierové námestie 1, 924 26 Galanta 031/7804486
Senica, Hollého ul. 750, 905 44 Senica 034/6512874
Trnava, Vajanského ul. 22, 917 01Trnava 033/5512882
Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova ul. 36, 915 41 Nové M n/V. 032/7745930
Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 042/4300163
Prievidza, Mariánska ul. 6, 971 01 Prievidza 046/5424161
Trenčín, Nám. sv. Anny 7, 911 49 Trenčín 032/6582345
Komárno, Senný trh 4, 945 01 Komárno 035/7731275
Levice, Dopravná ul. 14, 934 03 Levice 036/6313782
Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 95 Nitra 037/6523126
Nové Zámky, Svätoplukova ul. 1, 941 24 Nové Zámky 035/6428006
Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 038/5323561
Čadca, Palárikova ul.. 95, 022 01 Čadca 041/4334790
Námestovo, Ul. Antona Bernoláka 348/1, 029 01 Námestovo 043/5502297
Liptovský Mikuláš, Kollárova ul. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 044/5527646
Martin, Mudroňova ul. 45, 036 01 Martin 043/4135694
Ružomberok, Nám. Andreja Hlinku 72, 034 01 Ružomberok 044/4325123
Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina 041/7637657
Banská Bystrica, Skuteckého ul. 19, 974 01 Banská Bystrica 048/4712907
Brezno, Rázusova ul. 40, 977 01 Brezno 048/6115593
Lučenec, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec 047/4333727
Revúca, Komenského ul. 1237/40, 050 01 Revúca 058/4422122
Rimavská Sobota, Hostinského ul. 4, 979 01 Rimavská Sobota 047/5622867
Veľký Krtíš, Lučenecká ul. 33, 990 01 Veľký Krtíš 047/4831238
Zvolen, Študentská ul. 12, 961 01 Zvolen 045/5323158
Žiar nad Hronom, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom 045/5722126
Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 054/4710353
Humenné, Kukorelliho ul. 1, 066 01 Humenné 057/7704282
Kežmarok, Ul. Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/4513204
Poprad, Partizánska ul. 690/87, 058 01 Poprad 052/7722158
Prešov, Nám. Mieru 2, 081 64 Prešov 051/7732319
Stará Ľubovňa, Prešovská ul. 3, 064 01 Stará Ľubovňa 052/4323560
Stropkov, Športová ul. 2, 091 01 Stropkov 054/7428451
Vranov nad Topľou, Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 057/4464905
Košice-mesto, Popradská ul. 78, 040 11 Košice 055/6445106
Košice-okolie, Popradská ul. 78, 040 11 Košice 055/6425681
Michalovce, Ul. Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce 056/6441069
Rožňava, Šafárikova ul. 71, 048 01 Rožňava 058/7343949
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 053/4175115
Trebišov, Nám. Mieru 804/1, 075 01 Trebišov 056/6722190

Sídla a pôsobnosť krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov

 

Krajský pozemkový úrad Obvodný pozemkový úrad Pôsobnosť v okresoch
Bratislava
3
Bratislava
Malacky
Senec
Bratislava I-V
Malacky
Pezinok
Senec
Trnava
4
Trnava


Dunajská Streda
Galanta
Senica
Trnava
Hlohovec
Piešťany
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Skalica
Trenčín
4
Trenčín

Považská Bystrica


Nové Mesto n/V.

Prievidza
Trenčín
Bánovce n/Bebravou
Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Nové Mesto n/V.
Myjava
Prievidza
Partizánske
Nitra
5
Topoľčany
Nové Zámky

Nitra

Komárno
Levice
Topoľčany
Nové Zámky
Šaľa
Nitra
Zlaté Moravce
Komárno
Levice
Žilina
6
Čadca

Žilina

Námestovo


Martin

Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Čadca
Kysucké Nové Mesto
Žilina
Bytča
Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
Martin
Turčianske Teplice
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Banská Bystrica
8
B. Bystrica
Brezno
Žiar n/Hronom


Zvolen


Veľký Krtíš
Lučenec

Rimavská Sobota
Revúca
B. Bystrica
Brezno
Žiar n/Hronom
Žarnovica
Banská Štiavnica
Zvolen
Krupina
Detva
Veľký Krtíš
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Revúca
Prešov
8
Poprad

Prešov

Bardejov
Stropkov

Humenné


Stará Ľubovňa
Kežmarok
Vranov nad Topľou
Poprad
Levoča
Prešov
Sabinov
Bardejov
Stropkov
Svidník
Humenné
Snina
Medzilaborce
Stará Ľubovňa
Kežmarok
Vranov nad Topľou
Košice
6
Michalovce

Trebišov
Košice - mesto
Košice - okolie
Spišská Nová Ves

Rožňava
Michalovce
Sobrance
Trebišov
Košice I-IV
Košice - okolie
Spišská Nová Ves
Gelnica
Rožňava

Informácie na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúce sa otázok súvisiacich s programom SAPARD, SOP PRV, PRV SR ako aj podmienky na poskytovanie príspevkov podľa jednotlivých priorít a opatrení ďalej ostatných foriem podpory ako sú: Priame platby, domáce podpory, trhové opatrenia, obchodné mechanizmy a ostatné informácie týkajúce sa pôsobenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry môžu záujemcovia získať ( osobne, telefonicky, písomne, e-mailom) na :

  • 17 Regionálnych pracoviskách PPA
  • Ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry na adrese:
    Pôdohospodárska platobná agentúra
    Dobrovičova ul. č. 12
    815 26 Bratislava
  • telefón: číslo s odkazovačom 02/52733800
  • e-mail: Zelmira.Milkovaapa.sk , infoapa.sk

V prípade, že chcete podať sťažnosť, obráťte sa na:
Odbor vnútornej kontroly PPA
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)