PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

MVDr. Stanislav Grobár

generálny riaditeľ (100)

sekretariát generálneho riaditeľa (101)
telefón: +421 2 526 30 022
mobil: +421 918 612 290
fax: 02/529 65 033

mail: Zuzana.Paizkerova@apa.sk


Ing. Ľubomír Partika
výkonný riaditeľ (150) a riaditeľ sekcie projektových podpôr  a štátnej pomoci (400)

sekretariát výkonného  riaditeľa a riaditeľa sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
telefón:
+421 918 612 368
fax: 02/592 66 332

mail: Marta.Kotlarikova@apa.sk


Ing. Eva Kolesárová, CSc.
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa

kancelária GR PPA (110)
telefón:
+421 918 612 552
fax:02/529 65 033Ing. Martin Šaulič
riaditeľ sekcie hospodárskej správy, majetku a rozpočtu (200)

sekretariát riaditeľa sekcie hospodárskej správy, majetku a rozpočtu (200)
telefón:
+421 915 762 130
fax:  02/5296 5256

mail: Lenka.Zembova@apa.sk


Ing. Marek Buch
riaditeľ sekcie kontroly (300)

sekretariát riaditeľa sekcie kontroly (300)
telefón:
+421 918 612 332
fax: 02/592 66 129

mail: Irena.Valacaiova@apa.sk


Ing. Ľubomír Partika
výkonný riaditeľ (150) a riaditeľ sekcie projektových podpôr  a štátnej pomoci (400)

sekretariát riaditeľa sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci (400)
telefón:
+421 918 612 368
fax: 02/592 66 332

mail: Marta.Kotlarikova@apa.sk


Ing. Juraj Kožuch, PhD.                     
riaditeľ sekcie priamych podpôr (500)

sekretariát riaditeľa sekcie priamych podpôr (500)
telefón:
+421 918 612 397
fax: 02/529 65 033

mail: katarina.jungova@apa.sk


Ing. Anna Jakubíková
riaditeľka sekcie financovania podpôr (600)

sekretariát riaditeľa sekcie financovania podpôr (600)
telefón:
+421 918 612 175
fax:

mail: Eva.Benova@apa.sk


Ing. Lucia Szlamenková
riaditeľka sekcie organizácie trhu (700)

sekretariát riaditeľa sekcie organizácie trhu (700)
telefón: + 421 918 612 449
fax: 02/534 12 665
mail:Eva.Jurikova@apa.sk


Ing. Ján Prišegem
riaditeľ sekcie informačných technológií (900)

sekretariát riaditeľa sekcie informačných technológií (900)
telefón:
+421 918 612 317
fax: 02/5926 6443

mail: Eva.Masarova@apa.sk


Mgr. Jaroslava Antalová     
riaditeľka osobného úradu (120)
telefón:
+421 915 762 183
fax: 02/529 65 033


JUDr. Ján Štark
riaditeľ odboru vnútornej kontroly (130)
telefón:
+421 918 612 349
mail:Anna.Kasalova@apa.sk


Ing. Margita Bohumelová  
riaditeľka odboru vnútorného auditu (140)
telefón:
+421 918 612 025
fax:  02/529 65 033


Ing. Vladimír Olšakovský
riaditeľ regionálnych pracovísk (160)
telefón:
+421 918 612 119

 

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)