PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Telefónny zoznam podľa sekcií

(po kliknutí na sekciu sa zobrazí príslušná časť tel. zoznamu)
 

  Telefón Fax
100 Generálny riaditeľ PPA
- 101 Sekretariát Generálneho riaditeľa
- 102 Oddelenie rizikovej analýzy
110 Kancelária GR
- 111 Oddelenie vonkajších vzťahov
- 112 Oddelenie informačnej bezpečnosti a riadenia rizík
120 Osobný úrad
- 121 Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
- 122 Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov
130 Odbor vnútornej kontroly
140 Odbor vnútorného auditu
150 Výkonný riaditeľ
160 Riaditeľ regionálnych pracovísk
200 Sekcia hospodárskej správy, majetku a rozpočtu
- 210 Odbor rozpočtu a hospodárskej správy
- 220 Odbor právny
300 Sekcia kontroly
- 310 Odbor kontroly projektových podpôr
- 320 Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia
- 321 Oddelenie kontroly trhových opatrení
400 Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci
- 410 Odbor autorizácie podpôr
- 411 Oddelenie PRV os 1
- 412 Oddelenie PRV os 2 a 3, OP RH
- 413 Oddelenie PRV prístupu Leader Nitra
- 420 Odbor štátnej pomoci
- 430 Odbor metodiky a hodnotenia projektov
- 431 Oddelenie metodiky a systému projektových podpôr
- 432 Oddelenie vyhodnocovania projektov Bratislava 1
- 433 Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín
- 434 Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen
- 435 Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2
- 436 Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra
- 437 Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1
- 438 Oddelenie vyhodnocovania projektov Bratislava 2
- 440 Odbor monitoringu
- 450 Odbor finančných nástrojov pre projektové podpory
500 Sekcia priamych podpôr
- 510 Odbor priamych podpôr a krížového plnenia
- 520 Odbor systému a monitoringu priamych podpôr
- 530 Odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
- 540 Odbor platieb a nezrovnalostí priamych podpôr
600 Sekcia financovania podpôr
- 610 Odbor platieb a rozpočtu
- 620 Odbor finančnej kontroly
- 630 Odbor nezrovnalostí a finančných vyrovnaní
- 640 Odbor účtovníctva a výkazníctva EÚ
700 Sekcia organizácie trhu
- 710 Odbor trhových mechanizmov
- 712 Oddelenie agrárnych a trhových informácií Slovenska (ATIS)
- 720 Odbor poľnohospodárskych komodít
- 721 Oddelenie rastlinných komodít
- 722 Oddelenie živočíšnych komodít
900 Sekcia informačných technológií
- 910 Odbor riadenia SLA a projektov
- 920 Odbor prevádzky IT
- 921 Oddelenie prevádzky a podpory IS

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)