PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

01-12-2008
Päť rokov od založenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

Jediná agentúra v Slovenskej republike akreditovaná na administráciu finančných prostriedkov zo spoločného európskeho rozpočtu dovŕšila päťročnicu. Pôdohospodárska platobná agentúra bola založená 1. decembra 2003 zákonom 473/2003 Z. z. ako nástupnícka organizácia Agentúry SAPARD, Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry, regionálnych odborov Ministerstva pôdohospodárstva SR a sekcie pôdohospodárskej platobnej agentúry MP SR.

Náplň činnosti PPA sa riadi príslušnou legislatívou ES a SR. Úlohy agentúry na súčasné programové obdobie určuje zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Jednotlivé úlohy vykonávajú v spolupráci zamestnanci organizačných zložiek agentúry na ústredí PPA a osemnástich regionálnych pracoviskách v celej SR. Sekcia priamych podpôr administruje priame podpory a environmentálne platby, kam patria aj opatrenia osi 2 Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013. V súčasnosti realizuje 16 schém  a opatrení vyplácaných v režime priamych podpôr, napríklad podporu na plochu, podporu na cukor, na energetické plodiny, rajčiaky, ovocie, zeleninu a iné. Ďalšiu veľkú oblasť – spoločnú organizáciu trhu ES v SR, t. j. intervenčné nákupy, licencie, zábezpeky a vývozné náhrady –  má na starosti sekcia organizácie trhu. Sekcia projektových podpôr zabezpečuje implementáciu  osí 1, 3  a 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, Operačného programu Rybné hospodárstvo a štátnych podpôr. Platobná sekcia zodpovedá za realizáciu vyplácania finančných prostriedkov zo všetkých podporných schém a opatrení a za kontrolu zasa sekcia kontroly.

Pôdohospodárska platobná agentúra je významný pilier agrárnej politiky SR. Svojou činnosťou zásadne prispieva k  zlepšeniu situácie agropotravinárskeho sektora a stabilizácii vidieka. Ako jedinečný príklad slúži poukazovanie priamych platieb už koncom kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť podaná – čiže úplne na začiatku obdobia, v ktorom legislatíva povoľuje priame platby vyplácať. Pôdohospodárstvo patrí aj zásluhou PPA medzi rezorty s najpriaznivejším podielom čerpania štrukturálnych finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2004 - 2006. Má aj najvyšší počet uzatvorených zmlúv s najväčšími objemami zmluvných záväzkov.

„V roku 2008 vychádza PPA poľnohospodárom v ústrety ešte väčšmi ako po iné roky, keďže už na jeseň vydala rozhodnutia o platbách na veľké dobytčie jednotky,“ zdôraznil generálny riaditeľ PPA Ing. Roman Serenčéš, PhD. Uviedol, že týmto rozhodnutiam patrí aj ďalšie prvenstvo – sú to prvé rozhodnutia o priamych podporách v SR s platbou uvedenou v eurách. V týchto dňoch vydáva agentúra rozhodnutia o platbách na ďalšie podporné schémy a opatrenia, takže žiadatelia ich dostanú do rúk ešte v tomto roku – teda opäť už na začiatku obdobia, ktoré na vyplácanie priamych platieb za aktuálny finančný rok určuje legislatíva ES a SR. V oblasti projektových podpôr PPA intenzívne vyhodnocuje projekty a uzatvára zmluvy o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.  V tomto programovom období kladie agentúra dôraz na rýchlosť vyplácania nenávratných finančných príspevkov.  Konkrétne sa skrátila lehota na realizáciu platby z opatrení Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 na maximálne 4 mesiace. To znamená, že agentúra vyplatí peniaze do štyroch mesiacov od  podania kompletnej žiadosti o platbu, po tom, čo kontrola na mieste skonštatuje dodržanie podmienok realizácie projektu.

Činnosť PPA je založená na transparentnosti. Pre všetky druhy podpôr má stanovené jasné postupy a objektívne hodnotiace kritériá, ktoré uverejňuje včas na svojej internetovej stránke www.apa.sk a vo forme tlačených príručiek.  Na svojej stránke uverejňuje agentúra od svojho vzniku zoznamy príjemcov priamych a projektových podpôr – a v súčasnosti už aj pravidelne aktualizované zoznamy prijatých projektov a projektov podpísaných oboma stranami, t.j. agentúrou aj žiadateľom – konečným prijímateľom.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)