PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

 


 

02-04-2014
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
04-12-2013
Oznámenie o prijatí ponuky
na predmet obstarávania "Zlepšenie výkonu administrácie a kontroly vybraných opatrení osi 2 PRV SR 2007 - 2013"
13-11-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30-10-2013
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva.
30-10-2013
Oznámenie o prijatí ponuky
15-10-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26-09-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16-08-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
29-07-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
16-07-2013
Oznámenia o zadávaní zákaziek podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z o VO
01-07-2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 2. kvartál 2013
04-04-2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 1. kvartál 2013
09-01-2013
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012 (4. kvartál)
25-10-2012
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012
18-09-2012
Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za II. štvrťrok 2012 - (od 1.4.2012 do 30.6.2012)
18-09-2012
Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za I. štvrťrok 2012 - (od 1.1.2012 do 31.3.2012)
10-05-2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Vyhotovenie tlačív a samolepiacich etikiet“
07-03-2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky na Grafickú úpravu a tlač „Výročnej správy PPA za rok 2011“
21-02-2012
Výzva na verejné obstarávanie na pamäte RAM, HDD a zálohovacie zariadenie.
11-01-2012
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2011 (od 1.10.2011 do 31.12.2011)

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)