PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Výročná správa za rok 2014

14-05-2015
Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

06-05-2014
Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

14-05-2013
Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

09-05-2012
Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - titulná strana
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - dokument
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 1.
Zoznam regionálnych pracovísk PPA
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 2.
Organizačná schéma PPA (k 31.12.2010)
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 3.
Súvaha k 31. 12. 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 4.
Náklady/Výnosy
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 5.
Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 6.
Prehľad čerpania výdavkov PPA v r. 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 7.
Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, na internete a besied v médiách - s celoslovenským pokrytím za rok 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 8.
Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

14-05-2010
Výročná správa PPA za rok 2009 - titulná strana
14-05-2010
Výročná správa PPA za rok 2009 - dokument

Výročná správa za rok 2008

12-05-2009
Výročná správa PPA za rok 2008 - titulná strana
12-05-2009
Výročná správa PPA za rok 2008 - dokument
13-05-2009
Stanovisko MP SR k VS PPA za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

20-05-2008
Výročná správa PPA za rok 2007 - titulná strana

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)