PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

08-03-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009
z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o zisťovaniach štruktúry poľnohospodárskych podnikov a o zisťovaní metód poľnohospodárskej produkcie, pokiaľ ide o prepočítavacie koeficienty na veľké dobytčie jednotky a definície ukazovateľov
(Ú.v. EÚ L 329, 15.12. 2009, s. 1)
(účinnosti: 04/01/2010)
12-01-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1125/2009
z 23. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o časť III.2, časť III.3 a časť III.7 jeho prílohy I (Pozn.: Ide o ŠtP na vzdel. týk. sa výroby, spracovania a predaja poľn. výrobkov podľa Príl. I Zmluvy o ES, výrobkov rybného a vodného hosp.)
(Ú.v. EÚ L 308, 24. 11. 2009, s. 5)
(účinnosť: 24.11.2009)
10-08-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009
z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007
(Ú. v. EÚ L 72, 31.1.2009, s. 1 - 15, účinnosť 7.2.2009 až 1.4.2012)
24-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008
zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)
(Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 - 47, účinnosť 6.8.2008 – 31.12.2013)
29-04-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 271/2008
z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES
(Ú. v. EÚ L 82, 25.3.2008, s. 1)
24-04-2009
Usmernenie na preskúmanie štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre
(2008/C 84/06)
(Ú. v. EÚ C 84/10, 3.4.2008)
20-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007
z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby
(Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 35 – 41)
08-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007
z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004
(Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 6 – 12)
05-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006
z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
(Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5 – 10)
02-03-2008
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
(Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9 – 25 )
03-03-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006
z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001
(Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3 – 21)
01-03-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006
z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo
( Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1 – 44 )
25-02-2007
Usmernenie spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013
(Ú. v. ES C 319, 27.12.2006)
24-02-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
( Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1 – 40 )
21-02-2007
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
(Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1 – 141, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 45 S. 200 – 251)
18-02-2007
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
(Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004,s.206–320, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku kapitola, 3 zväzok 45, s. 75 – 119)
15-02-2007
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
(Ú.v.EÚ L139,30.4.2004,s.55–205, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 45 S. 14 – 74)
12-02-2007
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
(Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku kapitola 13 zväzok, 34, s. 319 – 337)
24-01-2007
Zmluva o založení európskeho spoločenstva
úplné znenie
(Ú. v. ES C 321, 29.12.2006)
24-11-2006
Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho Parlamentu a Rady
z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu
(Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1 – 95, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku kapitola 3 zväzok 37, s. 92 – 186)

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)