PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

31-08-2015
Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016 vyzýva schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 na predloženie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci ...
14-08-2015
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, oznamuje všetkým žiadateľom o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“), že dňa 8. augusta 2015 bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie ...
30-04-2015
Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým uchádzačom o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie ...
30-04-2015
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016
30-04-2015
Príloha č. 1. - Žiadost o zabezpečovanie OZ
30-04-2015
Príloha č. 2. - Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci
30-04-2015
Príloha č. 3. - Zoznam škôl
30-04-2015
Príloha č. 4. - Čestné vyhlásenie školy
30-04-2015
Príloha č. 5. - Náležitosti zmluvy schváleného uchádzača so školským zariadením
30-04-2015
Príloha č. 6. - Hlásenie školy o spotrebe OZ a o vykonaných súvisiacich činnostiach
30-04-2015
Príloha č. 7. - Žiadosť o poskytnutie pomoci
30-04-2015
Príloha č. 8. - Špecifikácia predpokladaných realizovaných nákladov na sprievodné opatrenia
30-04-2015
Príloha č. 9. - Mesačné oznámenie za školské ovocie
30-04-2015
Nariadenie vlády SR č. 341/2009
30-04-2015
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 288/2009
28-08-2014
Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015 v znení dodatku č. 1/2014 vyzýva...
19-05-2014
Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách...
19-05-2014
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015
19-05-2014
Príloha č. 1 Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)