28.04.2015

Oznámenie

V ý z v a
na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100
o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve
___________________________________________________________________________

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41124(2015/XA) (ďalej len „schéma č. 1“) a schémy na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41086(2015/XA) (ďalej len „schémy č. 2“) :

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015 (ďalej len „žiadosť“) na podporné opatrenia :

Názov opatrenia Termín výzvy
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat 28.4.2015-15.5.2015
Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
28.4.2015-15.5.2015

Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách platí pre nasledovné výstavy:

 • Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, august 2015
 • Ovenálie 2015, Východná, jún 2015
 • Chovateľský deň ošípaných, Nitra, máj 2015
 • Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2015
 • JAHRADA 2015, Trenčín, 23.10.-24.10.2015

Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 (Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat) resp. v prílohe č. 4 (Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách) výzvy, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne PPA nesmie byť vyšší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť
vyšší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. PPA bude akceptovať uvedený dátum iba v prípade, ak takto podaná žiadosť bola prijatá podateľňou PPA najneskôr do 10-teho kalendárneho dňa (vrátane dňa podania na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania žiadosti. Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný PPA na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.

Podmienky pre žiadateľa – poskytovateľa služby - sú zadefinované v prílohách č. 1 schém č. 1 a č. 2.
Povinnými prílohami k žiadosti sú :

 • Pre schému č. 1 : prílohy uvedené v bode 3 prílohy č. 1 tejto schémy
 • Pre schému č. 2 : prílohy uvedené v bode 4 prílohy č. 1 tejto schémy

Upozornenie:
Povinnými prílohami v zmysle § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:

 • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace

Na strane 2 z 2 žiadosti musí byť podpis štatutárneho zástupcu alebo fyzickej osoby úradne osvedčený.

V prílohe č. 2 a č. 5 tejto výzvy sú aj usmernenia k vyplňovaniu žiadostí.

V prílohe č. 3 sú sadzby stanovené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Výška jednotlivých sadzieb je v súlade s podmienkou, že výška poskytnutej dotácie neprekračuje stanovenú percentuálnu mieru z oprávnených nákladov.

V súlade s bodom 4, písm. f) prílohy č. 1 k schéme č. 1 a v súlade s bodom 5, písm. f) prílohy č. 1 k schéme č. 2 je v prílohe č. 6 tejto výzvy zverejnený Postup na identifikáciu žiadateľa – príjemcu pomoci - ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2014/C 249/01) a v prílohe č. 7 tejto výzvy je tabuľka k výpočtu na identifikáciu žiadateľa – príjemcu pomoci - ako podniku v ťažkostiach.

Aktuálne schémy štátnej pomoci sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Schéma č.1: http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=161&id=9102
Schéma č.2: http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=161&id=9100

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty (Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-mail katarina.hradska@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458,
e-mail sylvia.carna@apa.sk).

V Bratislave, 28.4.2015

MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ