PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Včelárstvo
10-06-2015
Príručka pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/2016
17-06-2014
Ročný program rozvoja včelárstva na podporný rok 2014/2015
17-06-2014
Žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2014/2015
17-06-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2014/2015
15-04-2014
Žiadosť na vyplatenie pomoci za podporný rok 2013/2014
15-04-2014
Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2013/2014
23-07-2013
Žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2013-2014
23-07-2013
Ročný program rozvoja včelárstva
23-07-2013
OZNÁMENIE PPA O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE POMOCI NA PODPORNÝ ROK 2013/2014 V SÚLADE S NARIADENÍM VLÁDY č. 31/2011.
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje uchádzačom (žiadateľom) o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na celom území Slovenskej republiky, že 30. júla 2013 uplynie lehota ...
06-05-2013
Žiadosť o vyplatenie pomoci za podporný rok 2012-2013
06-05-2013
Aktualizovaný Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2012/2013
10-05-2012
Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2012/2013
10-05-2012
Žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2012-2013
10-05-2012
Ročný program rozvoja včelárstva
10-05-2012
Žiadosť o vyplatenie pomoci za podporný rok 2012-2013
19-10-2011
07-10-2011
UPRAVENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI PRE PODPORNÝ ROK 2011/2012
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v platnom znení a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2007 Z. z. z 5. septembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi vyzýva ...
26-05-2011
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI PRE PODPORNÝ ROK 2011/2012
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v platnom znení a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z. z. z 2. februára 2011 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi vyzýva ...
26-05-2011
Metodický postup
pre poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie so včelími produktmi na podporný rok 2011/2012
26-05-2011
Žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2011/2012
26-05-2011
Ročný program rozvoja včelárstva
22-02-2010
Formuláre na stiahnutie
22-02-2010
Metodický postup pre poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi
14-07-2008
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje uchádzačom (žiadateľom) o poskytnutie podpory na opatrenia na zlepšenie všeobecných podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelárskymi produktmi pre rok 2008/2009 ...
24-04-2008
Metodický pokyn MP SR č. 1735/2008–520 k nariadeniu vlády SR č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi
11-04-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA oznamuje včelárom, že na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR bolo uverejnené oznámenie o povinnosti registrovať včelstvá, ktoré ...

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)