PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Verejné obstarávanie
22-09-2011
Výzva na predkladanie ponúk
zadávanie podprahovej zakázky na upratovanie priestorov PPA
30-11-2010
Oznámernie
viac informácií
PPA o uverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby.
25-11-2010
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na výber dodávateľa na upratovanie ústredie PPA, D. 12 – zákazka s nízkou hodnotou.
16-07-2010
Nákup tovaru: regále, rebríky a vozíky
29-04-2010
Dodávka hygienických potrieb
29-04-2010
Dodávka kancelárskych potrieb
29-04-2010
Dodávka kancelárskeho papiera
29-04-2010
Dodávka tonerov
16-04-2010
Komunikačné karty: WIC-IENET-RF WIC-IENET REFURBISHED a Software: Bandwidth Splitter for ISA Server 2006
16-04-2010
Prenájom, inštalácia a servis multifunkčného farebného zariadenia.
15-04-2010
Vyhodnotenie a identifikácia rizikových faktorov u vybraných zamestnancov
zákazka s nízkou hodnotou
24-09-2009
Výzva - Riziková analýza pre rok 2009
Podprahová zákazka (interné registračné číslo : 27/VO-09) podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. zameraná na obstaranie „Výkonu rizikovej analýzy a výber kontrolnej vzorky z množiny žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o podporu pre obdobie roku 2009, vrátane vyhodnotenia výsledkov kontrol na mieste“.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)