PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Priame a agro-environmentálne podpory / Metodické pokyny
03-04-2013
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSP1ODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2028/203-640
k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z., o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z. a v
14-09-2012
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROVOJA VIDIEKA SR č. 3295/2012-640
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
02-05-2012
AKTUALIZOVANÉ - Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 387/2012-550 k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 495/20
14-02-2012
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č.387/2012-550 k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z.
18-03-2011
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 1106/2011-560
k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
17-02-2011
Metodický pokyn MPRV SR č. 1123/2011-560 k nariadeniu vlády č. 266/2007 o podmienkach poskytovania podpory na VDJ
23-04-2010
Príručka pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde 2010
Návod na vypĺňanie formulárov
14-04-2010
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1304/2010-630
k nariadeniu vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 155/2009 Z. z., nariadenia vlády SR č. 597/2009 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 127/2010 Z. z.
29-01-2010
Postup podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov (LPIS)
28-05-2009
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1900/2009-930
k nariadeniu vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 155/2009 Z. z.
06-05-2009
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1868/2009-930
k nariadeniu vlády SR č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe.
24-04-2009
Príručka pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde 2009
20-04-2009
Príručka pre žiadateľa o lesnícke podpory OSI 2 PRV 2007-2013 - Návod na vypĺňanie formulárov 2009
06-03-2009
Metodický pokyn MP SR č.940/2009-930
k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ
21-05-2008
Metodický pokyn MP SR č. 2142/2008-920
k nariadeniu vlády SR č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
15-05-2008
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 14471/2008
k nariadeniu vlády SR č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
12-05-2008
Metodický pokyn MP SR č. 1997/2008-350
k nariadeniu vlády SR č. 151/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu
12-05-2008
Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008 -920
k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
12-05-2008
Metodický pokyn MP SR č. 2141/2008-920
k nariadeniu vlády SR č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby
12-05-2008
Metodický pokyn MP SR č. 2143/2008-920
k nariadeniu vlády SR č. 146/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku
12-05-2008
Metodický pokyn MP SR č. 2097/2008-920
k nariadeniu vlády SR č. 147/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
28-03-2008
Metodický pokyn MP SR č. 1610/2008-350 k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
10-07-2007
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č.3024/2007-930
k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
03-07-2007
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 3097/2007-920
k nariadeniu vlády SR č. 239/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
03-07-2007
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 3167/2007-920
k nariadeniu vlády SR č. 245/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat
09-05-2007
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2322/2007-930
k nariadeniu vlády SR č. 159/2007 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
27-04-2007
Príručka pre nákupcu a spracovateľa energetických plodín
25-04-2007
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2319/2007-930
k nariadeniu vlády SR č. 81/2007 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu
25-04-2007
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2320/2007-930
k nariadeniu vlády SR č. 82/2007 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor
25-04-2007
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2321/2007-930
k nariadeniu vlády SR č. 158/2007 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín
23-04-2007
Postup podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov a dielov produkčných blokov (LPIS)
20-04-2007
Príručka pre žiadateľa o priame podpory v roku 2007
05-05-2005
Informácie pre žiadateľa
Priame platby - Archív
27-04-2004
Príručka na vyplnenie žiadosti o priamu podporu v poľnohospodárstve 2004

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)