PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Štátna pomoc / Výzvy
12-09-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2014...
05-09-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a na základe schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel, č. DM-15/2014 vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2014 v termíne od 8.9.2014 do 10.10.2014...
21-08-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 14 „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
04-04-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 11 "Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov" - pokračovanie financovania žiadostí podaných v r. 2013 ...
04-04-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 11 "Dotácia na zamestnanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov" - pokračovanie financovania žiadostí predložených v roku 2012, podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
24-03-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podpornéopatrenie podľa § 14 "Dotácia na účasť spracovateľa na výstave" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
20-02-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
19-02-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 2 „Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“ Vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.
18-02-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 3, ods. písm. b) a c) "Dotácia na účasť na výstave" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
14-02-2014
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 4 „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ a na podporné opatrenie podľa § 5 „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
08-11-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 8 „Dotácia na straty na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
05-11-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 19 „Dotácia na straty na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
15-10-2013
Oznámenie - pôžičky
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) upriamuje pozornosť žiadateľov, ktorí predložili v roku 2012 žiadosť o poskytnutie podpory vo forme pôžičky a minimálnej pomoci podľa...
07-10-2013
Oznámenie – Aktualizovaný metodický postup a formuláre „NAFTA“
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov...
07-10-2013
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe množiacich sa dotazov ohľadom činností spadajúcich do poľnohospodárskej prvovýroby požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zadefinovanie činností, ktoré možno považovať za oprávnené činnosti pri podpore podľa zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013...
11-09-2013
NAFTA – Doklady
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) upriamuje pozornosť žiadateľov, ktorí predložili žiadosti o podporu v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov...
15-08-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
13-08-2013
OZNÁMENIE
viac informácií
Zmluva o poskytnutí podpory formou Dotácie - NAFTAPôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje vzorovú zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov vrátane jej prílohy (ďalej len „poskytnutie dotácie“). Žiadatelia podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, ktorí podali žiadosť o poskytnutie dotácie budú vyzvaní na podpis zmluvy na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.
12-08-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 7 „dotácia na opeľovaciu činnosť včiel“ podľa NV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
08-08-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení 2. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 14 „ dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa NV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
17-07-2013
Oznámenie
viac informácií
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
30-05-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 14 „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
30-05-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 „ dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“ vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
03-05-2013
Oznámenie – Aktualizovaný metodický postup a formuláre „NAFTA“
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
02-05-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 11 „dotácia na zamestnanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov“ ...
18-04-2013
Upozornenie
viac informácií
PPA upozorňuje žiadateľov o dotáciu na podporné opatrenie „Dotácia na účasť na výstave“ podľa § 3, ods. 1, písm. b) a c), že v zmysle Oznámenia k zmene v Kalendári veľtrhov a výstav 2013, zverejnenom na webovej stránke MPRV SR zo dňa 10.04.2013 sa mení termín ...
02-04-2013
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
viac informácií
PPA zverejnila Výzvu na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 3 ods. 1, písm. b) a c) „Dotácia na účasť na výstave“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
19-03-2013
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.34478(2012/X)Pozor! Aktualizovaný formulár žiadosti (Príloha č. 1)
04-03-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe.
22-02-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 4 „ dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ a § 5 „dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat“...
20-02-2013
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o dotáciu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov k zákonu o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 a metodickým postupom, oznamuje potenciálnym žiadateľom, že povinnými prílohami formulára žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle uvedeného zákona budú...
15-02-2013
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.V záujme plynulého spracovania žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti(originál alebo overená fotokópia dokladu, nie staršieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...).
26-10-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 3 odst. 1 písm. a) „Dotácia na účasť na výstave“...
27-09-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.V záujme plynulého spracovania žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia dokladu, nie staršieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...).
06-09-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory vo forme pôžičky a minimálnej pomoci podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky.
27-08-2012
Oznámenie
viac informácií
PPA o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie § 11 „Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
27-08-2012
Oznámenie
viac informácií
PPA o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie § 7 „Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
31-07-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch" vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.
27-06-2012
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
viac informácií
podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na podporné opatrenie podľa § 10 ods. 2, písm. b, c, d nariadenia vlády Dotácia na platby poistného.
22-06-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 14 „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“...
15-06-2012
Oznámenie
viac informácií
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 6 „Dotácia na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave“ ...
13-06-2012
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
viac informácií
podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam...
11-06-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 4 " dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie" a § 5 "dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat" nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
08-06-2012
Upozornenie
viac informácií
PPA upozorňuje žiadateľov o dotáciu na podporné opatrenie „Dotácia na účasť na výstave“...
31-05-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení 2. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie "Dotácia na účasť na výstave" podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
26-04-2012
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 3 ods.1, písm. b) a c)...
25-01-2012
Oznámenie
viac informácií
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.V záujme plynulého spracovania žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať k kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia dokladu, nie staršieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...).
26-09-2011
Oznámenie
viac informácií
PPA o uverejnení V ý z v y na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam. V záujme plynulého spracovanie žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia dokladu, nie staršieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...).
31-08-2011
Oznámenie
viac informácií
Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
19-08-2011
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 3 „Dotácia na ocenenie na výstavách“ nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov...
08-06-2011
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam.
31-05-2011
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 9 „Dotácia na včelstvá“ nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.
27-04-2011
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 4 „Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách“ a § 15 „Dotácia na účasť na výstave“ nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.aktualizované 17. 5. 2011
04-04-2011
Oznámenie
viac informácií
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 5 „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“, § 6 „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat“ a § 10 „Dotácia na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách alebo strát na príjme v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení“ ...
04-04-2011
Oznámenie
viac informácií
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 2 „Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách “ nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.
09-02-2011
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí ...
19-11-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení druhej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 7 zákona č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na ...
08-11-2010
Oznámenie
viac informácií
o aktualizácii zoznamov ukončených projektov podľa opatrení ...
04-11-2010
Oznámenie
viac informácií
o aktualizácii zoznamov ukončených projektov podľa opatrení ...
29-10-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí ...
29-10-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení oznámenia o predĺžení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6 zákona č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou, zverejnenej 1.10.2010.
29-10-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení druhej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6
19-10-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z...
18-10-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z...
01-10-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 6
23-09-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 3.
23-09-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení druhej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 10.
23-09-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 21.
10-08-2010
Oznámenie
o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie Dotácie na včelstvá, žiadosti a usmernenia k vyplňovaniu žiadosti podľa §9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-3/2007.
01-07-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení druhej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4 v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-4/2007 pre opatrenie: " Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách"
28-06-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení druhej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-5/2007 pre opatrenie: "Dotácia na účasť na výstave"
21-04-2010
Informácia
viac informácií
k dotácii na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
12-04-2010
Dotácia na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia
viac informácií
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy štátnej pomoci č. XF 16/2009 na podporné opatrenie podľa § 25 nariadenia vlády.
30-03-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dočasnej štátnej pomoci v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.347/2009 Z. z. "Dotácia pre pestovateľov cukrovej repy"
29-03-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-5/2007 na podporné opatrenie podľa § 15 nariadenia vlády "Dotácia na účasť na výstave".
29-03-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2010 na podporné opatrenie podľa § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. "Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách".
23-03-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov pre opatrenie: "Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách".
23-03-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov pre opatrenie: "Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve - živočíšna výroba".
23-03-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov pre opatrenie: "Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie".
02-03-2010
Oznámenie
PPA o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na: "Chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku v roku 2010".
01-03-2010
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve...
26-02-2010
Oznámenie o predĺžení výzvy
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe aktuálnej schémy minimálnej pomoci č. DM-6/2009...
25-02-2010
Oznámenie
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov pre opatrenie Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat, Žiadosť o dotáciu a Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti.
05-11-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe aktuálnej schémy minimálnej pomoci č. DM-6/2009 oznamuje oprávneným žiadateľom o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2009 predĺženie termínu na predkladanie žiadostí do 30. decembra 2009 do 12,00 hodiny na podporné opatrenie podľa § 30a ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa
05-11-2009
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov na nasledovné opatrenia: - § 25 ods. 2 - dotácia na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia- § 26 ods. 3 - dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb
20-10-2009
Oznámenie
viac informácií
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 30a ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov: Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa
Pre korektnú prácu s formulárom si nainštalujte najnovšiu verziu Adobe Reader
02-10-2009
Oznámenie
viac informácií
o uverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve pre opatrenie: "Dotácia na ocenenie na výstavách"
09-09-2009
Oznámenie
viac informácií
o uverejnení výzvy na predkladanie žiadostí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2009 Z. z. o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy v roku 2009
09-09-2009
Oznámenie
viac informácií
o uverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. júla 2009 č.1065/2009-100 o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku.
05-08-2009
Oznámenie
viac informácií
Oznámenie PPA o uverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve.
20-05-2009
Oznámenie
viac informácií
PPA o uverejnení druhej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov pre opatrenie: Dotácia pre podnik na účasť na výstavách (de minimis) schválených v kalendári výstav 2009, ktorý je zverejnený na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR www.land.gov.sk
10-02-2009
Oznámenie
viac informácií
PPA o uverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v roku 2009 podľa podľa NV SR č.369/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
29-01-2009
Oznámenie
viac informácií
PPA zrušuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v roku 2009 podľa podľa NV SR č.369/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov na opatrenie podľa § 16 - Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve - poistenie hospodárskych zvierat.
30-12-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA zverejňuje výzvu na podporné opatrenie Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve - poistenie hospodárskych zvierat.
17-09-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v roku 2008 podľa podľa NV SR č.369/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov na opatrenie podľa §29a - dotácia na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb.
11-09-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v roku 2008 podľa podľa NV SR č.369/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov na opatrenia podľa §2 - dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách a §23 - dotácia na rastlinolekársku starostlivosť v lesoch.
11-06-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.
11-06-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA zverejňuje Výzvu na doplnenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve na opatrenia podľa § 27 a §28
23-05-2008
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č.369/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
27-02-2008
Oznámenie
viac informácií
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií podľa výnosu MP SR č. 1438/2007-100 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku v roku 2008

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)