PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / SOP P-RV 2004-2006 / Implementácia programu
17-02-2010
Sumárny prehľad o SOP P-RV k 31.12.2009
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.4
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.1
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.1
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.1
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 1.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 1.1
18-08-2009
Sumárny prehľad o SOP P-RV k 30.06.2009
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.4
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.1
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.1
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.1
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 1.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 1.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 1.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 1.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.4
13-02-2009
Sumárny prehľad o SOP P-RV k 31.12.2008
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 1.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 1.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.4
15-07-2008
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 30. 6. 2008
03-04-2008
Vyhodnotenie výziev SOP k 31.12.2007
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 1.1
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 1.2
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.1.1
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.1.2
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.2.1
aktualizované 3. 4. 2008
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.2.2
aktualizované 3. 4. 2008
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.3.1
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.3.2
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.4
31-12-2007
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 31.12.2007
02-03-2007
Hodnotenie implementácie SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, s dôrazom na vidiecku ekonomiku

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)