PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / SOP P-RV 2004-2006 / Otázky a odpovede
02-06-2005
Otázky a odpovede - Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Otázky všeobecného charakteru

 • 1. Je žiadateľ povinný realizovať obstarávanie pri "vlastnej práci".
  Odpoveď:

  V prípade, ak si žiadateľ uplatňuje "vlastnú prácu" ako oprávnený náklad, je povinný realizovať obstarávanie v zmysle metodiky na služby, dodávky (tovary), ktoré budú predmetom uplatnenia vlastnej práce (tj. obstaranie materiálu, tovarov, prípadne služby dodávateľským spôsobom).

 • 2. Musí žiadateľ pri podaní žiadosti predložiť výpisy z obchodného registra min. od troch dodávateľov služieb, dodávok (tovarov) a prác a čestné prehlásenie k cenovým ponukám?
  Odpoveď:

  Uvedené dokumenty môžu byť predmetom kontroly žiadateľa pred platbou resp. na konci realizácie investície a nie je potrebné predkladať ich v rámci povinných príloh ku žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
  Žiadateľ je v zmysle usmernenia na obstarávanie služieb, dodávok (tovarov) a prác povinný pri nákladoch, ktorých cena je vyššia ako 430 tis. SKK (bez DPH) predložiť nasledovné dokumenty:

  • originály troch cenových ponúk, vrátane originálu víťaznej ponuky,
  • výpis z obchodného registra resp. v prípade živnostníka výpis zo živnostenského registra víťaza výberového konania,
  • zápisnicu z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu (viď bod 7)
  • v prípade uverejnenia výzvy na predloženie ponúk v tlači predloží inzerát.

  Ostatné doklady (písomné oslovenie dodávateľov, oprávnenie na podnikanie ostatných uchádzačov výberového konania a čestné prehlásenie dodávateľa, že nie je v konkurze resp. v likvidácii) môžu byť predmetom kontroly žiadateľa pred platbou resp. na konci realizácie investície a nie je potrebné ich predkladať v rámci povinných príloh ku žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 • 3. Môže byť členom výberovej komisie na posúdenie cenových ponúk len 1 človek?
  Odpoveď:

  Áno, ale len v prípade, ak žiadateľ nemá ďalších spoločníkov, konateľov resp. zamestnancov alebo v prípade žiadateľa samostatne hospodáriaceho roľníka.

 • 4. Je potrebné, aby žiadateľ realizoval výberové konanie pred podaním projektu na regionálne pracovisko PPA?
  Odpoveď:

  Áno. Žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR resp. Plánu rozvoja vidieka SR je povinný uskutočniť výberové konanie v zmysle platnej "Metodiky pre tvorbu projektov" pred podaním projektu na regionálne pracovisko PPA.

 • 5. Môže sa výberového konania zúčastniť spoločnosť, v ktorej je žiadateľ konateľom?
  Odpoveď:

  Výberového konania pre výber dodávateľa na dodávku tovarov, prác a služieb, vrátane kúpy pozemkov, nehnuteľností a použitej technológie sa nesmie zúčastniť dodávateľ (firma, spoločnosť), s ktorým má alebo mal žiadateľ v posledných troch mesiacoch pred podaním žiadosti majetkové alebo personálne prepojenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na konateľov, štatutárnych zástupcov a spoločníkov, členov štatutárnych orgánov, členov dozorných orgánov a prokuristov, ak je žiadateľom právnická osoba.
  Pod personálnym prepojením sa rozumie prepojenie medzi blízkymi osobami v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Výberového konania pri výbere dodávateľa na dodávku tovarov, prác a služieb sa nemôže zúčastniť dodávateľ s ktorým je žiadateľ personálne prepojený v zmysle § 116
  Občianskeho zákonníka alebo v ktorej je žiadateľ konateľom alebo štatutárnym zástupcom. Výberového konania pri výbere dodávateľa na dodávku tovarov, prác a služieb sa nemôže zúčastniť dodávateľ, s ktorým je žiadateľ majetkovo prepojený tj. v ktorom je žiadateľ vlastníkom, spoločníkom, akcionárom.

 • 6. Je postačujúce, ak žiadateľ deklaruje nájomný vzťah k predmetu projektu na obdobie minimálne 5 rokov nájomnou zmluvou so Slovenským pozemkovým fondom na dobu neurčitú?
  Odpoveď:

  Nájomné zmluvy na dobu neurčitú sú PPA akceptované iba v prípade, ak je v zmluve definovaná výpovedná lehota minimálne 5 rokov.

 • 7. Kde žiadateľ môže získať potvrdenie Správy finančnej kontroly o vyrovnaní záväzkov voči štátu?
  Odpoveď:

  V zmysle zákona č. 440/2000 o správach finančnej kontroly s účinnosťou od 01.01.2005 boli zriadené Správy finančnej kontroly (SFK) so sídlom:

  • v Bratislave s pôsobnosťou v územných obvodoch Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja (www.sfkba.sk) adresa: SFK Bratislava, ul. Drieňova 34, 826 25 Bratislava
  • vo Zvolene s pôsobnosťou v územných obvodoch Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja (www.sfkzv.sk) adresa: SFK Zvolen, ul. T.G. Masaryka 10, 961 21 Zvolen
  • v Košiciach s pôsobnosťou v územných obvodoch Košického kraja a Prešovského kraja (www.sfkke.sk) adresa: SFK Košice, ul. Komenského 52, 040 92 Košice

  Príslušná SFK vydá žiadateľovi potvrdenie o nevedení správneho konania zo strany SFK voči žiadateľovi (v žiadosti žiadateľ definuje na aký účel je potvrdenie potrebné, inštitúciu, operačný program, prioritu, opatrenie v rámci ktorého podáva projekt a termín podania žiadosti).

 • 8. Môže byť objekt, ktorý chce žiadateľ rekonštruovať v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR resp. Plánu rozvoja vidieka SR zaťažený existujúcim záložným právom?
  Odpoveď:

  V zmysle uznesenia vlády č. 1173 zo dňa 08.12.2004 s účinnosťou od 01.01.2005 je žiadateľ povinný v prípade projektov investičného charakteru dodržiavať pravidlo zákazu zakladania majetku obstaraného a / alebo zhodnoteného z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Uvedená podmienka sa vzťahuje na uzatváranie zmlúv so žiadateľmi po 01.01.2005.

  PPA uzatvára zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku len v prípadoch, ak hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu v rámci SOP P-RV resp. PRV SR nie je zaťažený existujúcim záložným právom v prospech tretej osoby.

 • 9. Je možné podať Žiadosť o platbu odlišne, ako je schválený projekt? Žiadateľ plánoval v projekte 1 žiadosť o platbu pre rok 2005, avšak nakoľko má dlhé obdobie realizácie projektu, chcel by radšej požiadať o platbu dvakrát.
  Odpoveď:

  Konečný prijímateľ / príjemca pomoci môže kedykoľvek požiadať o platbu, avšak najviac môže predložiť dve žiadosti o platbu za kalendárny rok v prípade zmlúv podpísaných s PPA do 10.04.2005 a maximálne jednu žiadosť o platbu v rámci kalendárneho roka v prípade zmlúv podpísaných s PPA od 11.04.2005.
  V prípade, že nastanú zmeny v harmonograme realizácie projektu prijímateľ pomoci musí požiadať agentúru o zmeny spolu s odôvodnením.
  V prípade, ak žiadateľ chce predĺžiť lehotu podľa harmonogramu realizácie, je povinný najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty podľa harmonogramu realizácie projektu bezodkladne písomne požiadať PPA o jej predĺženie. Žiadosť o predĺženie lehoty vrátane upraveného harmonogramu realizácie projektu musí byť odôvodnená, inak ju PPA bez ďalšieho posudzovania zamietne a lehotu nepredĺži. Predĺžiť lehotu je možné len raz. Na jej predĺženie nemá konečný prijímateľ / príjemca pomoci právny nárok.
   

 • 10. Je možné hradiť dodávateľské faktúry z iných účtov ako z účtu určeného pre SOP P-RV resp. PRV SR?

  Odpoveď:

  Konečný prijímateľ / príjemca pomoci môže hradiť faktúry zo svojich účtov, t.j. zo všetkých jeho bankových účtov.

 • 11. Je možné predložiť žiadosť o platbu skôr ako bol plánovaný termín? Plánované termíny žiadosti o platbu marec a august 2004, žiadateľ by chcel marec a jún 2004?

  Odpoveď:

  Áno, v zmluve nie sú uvedené termíny predloženia žiadosti o platbu len podmienka predloženia maximálne dvoch žiadostí o platbu v rámci jedného kalendárneho roku.
  V zmluvách, ktoré boli so žiadateľom uzatvorené do 10.04.2005 je definovaná podmienka predloženia maximálne dvoch žiadostí o platbu v rámci jedného kalendárneho roka. Presné termíny predloženia žiadosti o platbu nie sú v zmluve uvedené, preto žiadateľom plánované termíny predloženia žiadosti o platbu nie sú záväzné.
  V zmluvách, ktoré boli so žiadateľom uzatvorené od 11.04.2005 je definovaná podmienka predloženia maximálne jednej žiadosti o platbu počas kalendárneho roka.
  V prípade, ak žiadateľ chce predĺžiť lehotu podľa harmonogramu realizácie, je povinný najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty podľa harmonogramu realizácie projektu bezodkladne písomne požiadať PPA o jej predĺženie. Žiadosť o predĺženie lehoty vrátane upraveného harmonogramu realizácie projektu musí byť odôvodnená, inak ju PPA bez ďalšieho posudzovania zamietne a lehotu nepredĺži. Predĺžiť lehotu je možné len raz. Na jej predĺženie nemá konečný prijímateľ / príjemca pomoci právny nárok.

 • 12. Ak je žiadateľ povinný zrealizovať projekt do 3 mesiacov, musí v rámci tohoto termínu predložiť aj žiadosť o platbu alebo môže žiadosť o platbu predložiť vo 4. mesiaci (teda v tom nasledujúcom)?
  Odpoveď:

  Konečný prijímateľ / príjemca pomoci môže je povinný predložiť žiadosť o platbu do 12 mesiacov od podpísania zmluvy kedykoľvek, maximálne však dve žiadosti o platbu v rámci jedného kalendárneho roku v prípade zmlúv podpísaných s PPA do 10.04.2005 a maximálne jednu žiadosť o platbu v rámci kalendárneho roka v prípade zmlúv podpísaných s PPA od 11.04.2005.

Opatrenie č. 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov
 
 • 1. Spoločnosť si chce uplatniť nárok na zvýšené sadzby pomoci v rámci opatrenia 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov ako mladý farmár. Traja členovia spoločnosti sú zároveň aj konatelia a spoločníci s rovnakým majetkovým podielom. Podmienku vek do 40 rokov spĺňajú dvaja členovia. Postačuje na preukázanie ustanovenia za vedúceho podniku splnomocnenie na vedenie spoločnosti v nasledovnom znení: "Týmto splnomocňujeme svojho tretieho člena, aby viedol našu firmu a na verejnosti vystupoval ako náš vedúci podniku." ?
  Odpoveď:

  Žiadateľom je právnická osoba, preto v prípade žiadateľa mladého farmára stanovené podmienky musí spĺňať majoritný vlastník. Ak spoločnosť nemá majoritného vlastníka (čo v tomto prípade nemá), podmienky mladého farmára musia spĺňať všetci vlastníci podniku - vek nižší než 40 rokov, primerané pracovné skúsenosti a schopnosti, ustanovenie za vedúceho podniku. Žiadateľa nemožno považovať za mladého farmára.

 • 2. Spoločnosť chce požiadať o zvýšenú sadzbu pomoci z titulu hospodárenia v znevýhodnených oblastiach, avšak nepostupuje podľa zákona č. 523/2003 o verejnom obstarávaní pri stavebných investíciách. Súčasťou projektu budú i investície na nákup technológie. Je možné v rámci jedného projektu požiadať o zvýšené spolufinancovanie (60% resp. 65%) na technologickú časť a 50% na stavebnú časť projektu?
  Odpoveď:

  V prípade, ak má žiadateľ zmiešaný projekt (stavebné a technologické investície) a pri stavebných investíciách nepostupoval podľa zákona č. 523/2003 o verejnom obstarávaní, má nárok na finančný príspevok vo výške 50% z verejných zdrojov. Ak si nárokuje zvýšené percento pri technologickej časti, bude mu požadovaný finančný príspevok znížený na 50% za celý projekt, teda aj za technologickú časť.

 • 3. Kedy musí žiadateľ preukázať príjmy vo výške min. 30% z celkových príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby v prípade kúpy samohybných poľnohospodárskych strojov v rámci opatrenia 1.1 Investície do poľnohospodárskych činností?
  Odpoveď:

  Žiadateľ je povinný preukázať min. 30% príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby z celkových príjmov v danom kalendárnom roku, ktorý použije pre výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti. V prípade, ak žiadateľ realizuje projekt jednou platbou a uplatní si možnosť preukazovať kritériá ekonomickej životaschopnosti na konci realizácie investície, je zároveň povinný na konci realizácie investície preukázať min. 30% príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby.

 • 4. Je v rámci opatrenia 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov oprávnená kúpa technického resp. technologického vybavenia pre využívanie alternatívnych zdrojov energie aj za účelom predaja vyprodukovanej energie?
  Odpoveď:

  Nie. V rámci opatrenia 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov je kúpa technického resp. technologického vybavenia pre využívanie alternatívnych zdrojov energie oprávnená výlučne za predpokladu jej využitia pre vlastnú spotrebu žiadateľa.

Opatrenie č. 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
 
 • 1. V príručke pre žiadateľa sa uvádza podmienka, že žiadateľ je povinný po ukončení realizácie projektu deklarovať, že má zmluvne zabezpečené dodávateľské vstupy od prvovýrobcov vo výške min. 50% celkových vstupov.
  1. Kedy je žiadateľ povinný preukázať uvedenú podmienku?
  2. Ak sa podnik zaoberá spracovaním drobného ovocia, kde značná časť produkcie je z lesa (černice ,maliny a pod. ), a teda nie je možné hovoriť o prvovýrobcovi, ale tento nákup je možné zrealizovať len formou výkupu cez sprostredkovateľa, je možné na tento objem požiadať o výnimku, resp. riešiť to pri podpise zmluvy s PPA ?
  3. Je možné považovať za prvovýrobcov - dodávateľov všetkých dodávateľov z krajín EÚ, alebo iba domácich prvovýrobcov?

  Odpoveď:

  Ad. 1 Žiadateľ je povinný preukázať, že má na podporovanú činnosť pre ďalšie obdobie zmluvne zabezpečené dodávateľské vstupy priamo od prvovýrobcov vo výške min. 50%. pri predložení žiadosti o platbu.
  Ad. 2 Podnik, ktorý sa zaoberá spracovaním drobného ovocia, ktorého pôvod nie je v poľnohospodárskej prvovýrobe ale v zbere lesných plodov sa nepovažuje za poľnohospodárskeho prvovýrobcu a na spracovanie takýchto produktov nemôže v rámci opatrenia žiadať podporu.
  Ad. 3 Za dodávateľov je možné považovať všetkých dodávateľov z krajín EÚ, avšak produkty, ktoré sú predmetom obchodu a pohybu tovarov musia mať taktiež pôvod v krajinách EÚ.

 • 2. Môžu byť v rámci opatrenia Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov podporené investície do spracovania produktov z krajín mimo Európskej únie?
  Odpoveď:
  Nie. Spracovanie produktov z tretích krajín je neoprávneným nákladom.
Opatrenie č. 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
 
 • 1. Pre podopatrenie 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností v rámci SOP P-RV a opatrenie č. 10 v rámci PRV SR je vypracovaný spoločný formulár žiadosti?

  Odpoveď:

  Áno. Pre opatrenie Diverzifikácia poľnohospodárskych činností je vypracovaný spoločný formulár žiadosti, záväzná osnova podnikateľského plánu i ostatné prílohy pre SOP P-RV, ako aj pre PRV SR. Nakoľko toto opatrenie ako jediné v rámci SOP P-RV a PRV SR spadalo pod kontrolu Úradom pre štátnu pomoc (v súčasnosti táto kompetencia prešla na MF SR) bola vypracovaná Schéma podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností spolu s povinnými prílohami pre obidva programovacie dokumenty.

Opatrenie č. 2.4 Vzdelávanie
 
 • 1. Ktorý žiadateľ je povinný v opatrení č. 2.4 Vzdelávanie postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 523/2003 Z.z.?

  Odpoveď:

  Každá verejná inštitúcia, ktorá predloží projekt v rámci uvedeného opatrenia má povinnosť postupovať podľa zákona č. 523/2003 Z.z o verejnom obstarávaní.

 • 2. Ak chce žiadateľ realizovať vzdelávaciu aktivitu v rámci Slovenska na viacerých miestach, koľko si má podať projektov?

  Odpoveď:

  V rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR môže žiadateľ do jedného projektu zahrnúť vzdelávacie aktivity za celé Slovensko s výnimkou vzdelávacej aktivity, ktorú chce realizovať na území Bratislavského kraja. Aktivitu, ktorú chce realizovať na území Bratislavského kraja si musí uplatniť osobitným projektom, nakoľko táto môže byť realizovaná len v rámci Plánu rozvoja vidieka SR.

 • 3. Je neziskové záujmové združenie právnických osôb bez právnej subjektivity a spoločnosť s ručením obmedzeným oprávneným žiadateľom pre opatrenie Vzdelávanie?

  Odpoveď:

  Uvedené organizácie nie sú v rámci uvedeného opatrenia oprávnenými žiadateľmi.

 • 4. Musí byť vzdelávacia aktivita akreditovaná pred podaním projektu na PPA?

  Odpoveď:

  Akreditácia vzdelávacej aktivity patrí medzi špecifické kritériá, ktoré je potrebné spĺňať pri podaní projektu a doklad o akreditácii zároveň patrí medzi povinné prílohy, ktoré žiadateľ musí predložiť spolu s projektom.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)