PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / Výzvy, Oznámenia
25-10-2013
Oznámenie zo dňa 25.10.2013 pre príjemcov pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, opatrenie 2.8 Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy
Vzhľadom na organizačné zmeny bude Pôdohospodárska platobná agentúra v budúcnosti akceptovať predloženie žiadostí o platbu spolu s povinnými prílohami pre opatrenie 2.8 Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy pokračujúce v rámci programu PRV 2008-2013 aj poštou alebo osobne na podateľni ústredia Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
20-01-2010
Oznámenie
pre príjemcov pomoci v rámci PRV SR 2004-2006 o predkladaní Monitorovacích správ za rok 2009 pre opatrenia 1, 2, 4.1, 4.2, 6, 7.2, 10;  pre opatrenia 5, 12; a pre opatrenie 11.
13-10-2009
Oznámenie PPA pre konečných príjemcov pomoci z pokračujúcich záväzkov PRV SR 2004 – 2006
viac informácií
PPA oznamuje príjemcom pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat, že finančné prostriedky...
16-09-2009
Oznámenie
viac informácií
PPA k predkladaniu žiadosti o platbu na opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat z PRV 2004-2006. "Štatistické výkazy: POĽ-1-12 (Mesačný výkaz o ŽV a predaji živočíšnych výrobkov), Poľ 16-01 ( Ročný výkaz o rastlinnej výrobe), Poľ 17-01 (Ročný výkaz o úrode zrnovín) - ktoré žiadateľ predkladá v zmysle zoznamu dokumentov k žiadosti o platbu.
26-01-2009
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV SR 2004-2006 k monitorovacej správe za rok 2008
pre opatrenie č. 11
26-01-2009
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV SR 2004-2006 k monitorovacej správe za rok 2008
pre opatrenia č. 5 a 12
26-01-2009
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV SR 2004-2006 k monitorovacej správe za rok 2008
pre opatrenia č. 1, 2. 4.1, 4.2, 6, 7.2, 10
03-07-2008
Upozornenie
viac informácií
pre konečných prijímateľov pomoci v rámci Sektorového operačného programu "Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka" 2004 - 2006 (SOP P-RV 2004-2006 ) a Plánu rozvoja vidieka SR na roky 2004-2006 (PRV SR 2004-2006) na spôsob predkladania Žiadostí o platbu...
24-06-2008
Upozornenie
viac informácií
pre konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ 2004 – 2006 ( SOP P-RV 2004-2006 ) a Plánu rozvoja vidieka na roky 2004-2006 ( PRV 2004-2006 )
10-06-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 22. mája 2008 boli aktualizované nasledovné prílohy...
28-01-2008
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV k monitorovacej správe za rok 2007 pre opatrenia č. 1, 2. 4.1, 4.2, 6, 7.2, 10
28-01-2008
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV k monitorovacej správe za rok 2007 pre opatrenia č. 5 a č. 12
28-01-2008
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV k monitorovacej správe za rok 2007 pre opatrenie č. 11
30-01-2007
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV k monitorovacej správe za rok 2006 pre opatrenie č. 11.
30-01-2007
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV k monitorovacej správe za rok 2006 pre opatrenia č. 5 a č. 12.
30-01-2007
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci PRV k monitorovacej správe za rok 2006 pre opatrenia č. 1, 2, 4.1, 4.2, 6, 7.2, 10.
27-07-2006
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v rámci Priority č. 1, Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy v termíne od 27.09. do 11.10. 2006.
28-04-2006
Oznámenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Plánu rozvoja vidieka SR pre opatrenie č. 1. Investície do poľnohospodárskych podnikov a opatrenie č. 6 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
10-03-2006
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy, v rámci PRV SR, Priority 1
12-01-2006
OZNÁMENIE k monitorovacím správam pre príjemcov pomoci.
14-12-2005
Oznámenie pre žiadatelov v rámci projektových podpôr – SOP P-RV, PRV a SAPARD vo veci doplnenia podmienok do zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Opatrenie č. 2 Vzdelávanie, v rámci PRV SR, Priority 1 (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Opatrenie č. 8. Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, v rámci PRV SR, Priority 2 (cieľom je zabezpečiť ochranu všetkých prírodných zdrojov, udržiavať a obnovovať príťažlivé životné prostredie).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Opatrenie č. 7.2 Verejno-prospešné investície – neziskové investície, v rámci PRV SR, Priority 1 Rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 Podopatrenie č. 7.1 Investície na zlepšenie spracovania a racionalizáciu pestovania a iných produktov lesa (ziskové investície), v rámci PRV SR, Priority 1 Rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Podopatrenie č. 4.2 Poradenstvo, v rámci PRV SR, Priority 1 Rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Podopatrenie č. 4.1 Plnenie noriem v rámci PRV SR, Priority 1 Rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Opatrenie č. 11 Podpora pre polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie v rámci PRV SR, Priority 1 Rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Opatrenie č. 6 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov v rámci PRV SR, Priority 1 – Rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Opatrenie č. 10 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností, v rámci PRV SR, Priority 1 (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstvo) a Schémy podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností (ďalej len „schéma štátnej pomoci“).
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006 pre Opatrenie č. 12 – Odbytové organizácie výrobcov, v rámci PRV SR, Priority 1 - Rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky, (vidiecka ekonomika a zamestnanosť) ktorej cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstva.
24-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR
k predkladaniu žiadostí v termíne od 23.01.2006 do 03.02.2006 pre Opatrenie č. 5. Agroenvironment a životné podmienky zvierat, v rámci PRV SR, Priority 2 (cieľom je zabezpečiť ochranu všetkých prírodných zdrojov, udržiavať a obnovovať príťažlivé životné prostredie).
21-10-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Plánu rozvoja vidieka opatrenia č. 5 Agroenviroment a životné podmienky zvierat
22-08-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP) a Plánu rozvoja vidieka (PRV)
25-05-2005
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o krátení platieb za nedodržanie podmienok správnej farmárskej praxe
25-05-2005
Metodický pokyn ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy č. 3003/2005 - 620 k efektívnosti implementácie Agroenvironmentu a životných podmienok zvierat
28-10-2004
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Plánu rozvoja vidieka SR pre oblasť Cieľa 1 + Cieľa 2 horizontálne opatrenia

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)