PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / SOP P-RV 2004-2006 / Metodika pre tvorbu projektov
19-01-2010
Príloha 2.1 – Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.3.2
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre op. 2.4
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.3.1
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.2.2
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.2.1
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.1.2
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.1.1
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre op. 1.2
19-01-2010
Príloha č. 1 k Zmluve – Monitorovacia správa projektu pre op. 1.1
26-01-2009
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 1.1.
26-01-2009
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 1.2.
26-01-2009
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.1.1.
26-01-2009
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.2.1
26-01-2009
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.2.2
27-11-2008
Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vrátení FP
platí od 1.1.2009 pre všetky opatrenia
27-11-2008
Oznámenie o vrátení FP
platí od 1.1.2009 pre všetky opatrenia
27-11-2008
Pokyny k vyplneniu žiadosti o zúčtovanie predfinancovania
platí od 1.1.2009 pre opatrenie 2.5 - Technická pomoc a podopatrenie 2.3.1 - Pozemkové úpravy
27-11-2008
Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania
platí od 1.1.2009 pre opatrenie 2.5 - Technická pomoc a podopatrenie 2.3.1 - Pozemkové úpravy
27-11-2008
Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
platí od 1.1.2009 pre opatrenie 2.5 - Technická pomoc
27-11-2008
Žiadosť konečného prijímateľa o platbu
platí od 1.1.2009 pre opatrenie 2.5 - Technická pomoc
03-07-2008
Príloha č. 2 k Zmluve - Žiadosť konečného prijímateľa o platbu
03-07-2008
Príloha č. 2.5 - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu.
16-08-2007
Príloha č. 2 k Zmluve - Žiadosť konečného prijímateľa o platbu
aktualizované 10. 6. 2008 - platí pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR
16-08-2007
Príloha 2.2 - Žiadosť o platbu.
16-08-2007
Príloha č. 2b k Zmluve - Žiadosť konečného prijímateľa o platbu - Pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa o platbu
16-08-2007
Príloha č. 2a k Zmluve - Žiadosť konečného prijímateľa o platbu - Zoznam dokumentov k Žiadosti o platbu
16-08-2007
Príloha č. 2 k Zmluve - Žiadosť konečného prijímateľa o platbu
10-08-2007
Upozornenie
PPA upozorňuje konečných prijímateľov pomoci v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 (ďalej SOP P-RV), aby pri predkladaní žiadosti o platbu, používali aktualizovaný formulár Žiadosti konečného prijímateľa o platbu uverejnený na http://www.land.gov.sk/apa/ v Metodike pre tvorbu projektov v rámci SOP P-RV a predkladali dokumenty v zmysle čestného prehlásenia a Zoznamu dokumentov k žiadosti o platbu k príslušnému opatreniu. V prípade, ak PPA vyzve konečného prijímateľa pomoci na doplnenie dokumentov k Žiadosti konečného prijímateľa o platbu a ten nedodrží lehotu stanovenú v Žiadosti o doplnenie údajov, môže byť predmetná Žiadosť konečného prijímateľa o platbu zamietnutá.
28-04-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor
aktualizované 10. 6. 2008
28-04-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor
28-04-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre súkromný sektor
28-04-2006
I. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
03-03-2006
III. Záväzná osnova podnikateľského plánu pre projekty nad 50 000 EUR
03-03-2006
III. Záväzná osnova podnikateľského plánu pre projekty do 50 000 EUR
18-01-2006
IV. Podvojné účtovníctvo
18-01-2006
IV. Jednoduché účtovníctvo
05-10-2005
Príloha 7. - Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Schémy podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností.
05-10-2005
Príloha 5. - Záväzná osnova podnikateľského plánu pre projekty nad 50 000 EUR.
05-10-2005
Príloha 5a. - Tabuľka prepočtu percentuálneho podielu ročných tržieb / príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo lesníckej prvovýroby na celkových tržbách / prijímoch
05-10-2005
Príloha 4a. - Tabuľka prepočtu percentuálneho podielu ročných tržieb / príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo lesníckej prvovýroby na celkových tržbách / prijímoch
05-10-2005
Príloha 4. - Záväzná osnova podnikateľského plánu pre projekty do 50 000 EUR.
01-10-2005
Príloha 3. - Definícia malých a stredných podnikateľov.
26-09-2005
IV. Finančný plán - tabuľky
20-09-2005
Príloha 1. - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre súkromný sektor.
04-07-2005
VI. Schéma podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností (schéma štátnej pomoci)
02-05-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor
02-05-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre súkromný sektor
02-05-2005
III. Záväzná osnova projektu pre neziskové opatrenie 2.1.2 Verejno-prospešné investície
02-05-2005
III. Záväzná osnova projektu pre neziskové opatrenie 2.4 Vzdelávanie a 2.5 Technická pomoc
02-05-2005
III. Záväzná osnova projektu pre neziskové opatrenia 2.3.1 Pozemkové úpravy
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre op. 2.5
aktualizované 10. 6. 2008
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre op. 2.5
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre op. 2.4
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.3.1
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.2.2
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.2.1
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.1.2
29-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre podop. 2.1.1
18-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre op. 1.2
18-03-2005
Príloha č. 1 k Zmluve - Monitorovacia správa projektu pre op. 1.1
02-03-2005
Príloha - Zoznam obcí a katastrálnych území zaradených do znevýhodnených oblastí
01-03-2005
Príloha 2.5 - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu.
01-03-2005
Príloha 2.4 - Propagačná tabuľa.
01-03-2005
Príloha 2.3 - Propagačná fólia.
01-03-2005
Príloha 2.1 - Monitorovacia správa projektu.
01-03-2005
Príloha č. 5 k Zmluve - Pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa o platbu
01-03-2005
Príloha č. 4 k Zmluve - Propagačná tabuľa
01-03-2005
Príloha č. 3 k Zmluve - Propagačná fólia
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Žilinský kraj
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Trnavský kraj
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Trenčiansky kraj
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Prešovský kraj
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Nitriansky kraj
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Košický kraj
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Banskobystrický kraj
01-03-2005
Databáza rómskych osád - Bratislavský kraj
28-02-2005
Poznámky k dátam
23-12-2004
Príloha 11. - Minimálne normy ES vo vzťahu k životnému prostrediu, hygiene a životných podmienok zvierat.
23-12-2004
Príloha 9. - Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre súkromný sektor.
23-12-2004
Príloha 2. - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
28-07-2004
Príloha 10. - Formálna kontrola a odborné hodnotenie projektu.
30-04-2004
Príloha 8. - Špecifické podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku.
30-04-2004
Príloha 6. - Tlačivo pre pravidelné správy poskytované komisii.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)