PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Trhové mechanizmy / Zábezpeky
24-07-2012
Príručka zábezpek pre žiadateľov
aktualizácia k 28. 6. 2012
18-02-2011
Príručka zábezpek pre žiadateľov
31-01-2011
Príručka zábezpek pre žiadateľov
25-02-2010
Príručka zábezpek pre žiadateľov
16-02-2009
Zábezpeky pri intervenčnom nákupe obilnín
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Jednorázová banková záruka - IN kukurice (formulár)
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Bloková banková záruka - IN kukurice (formulár)
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Banková záruka
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Jednorázová a bloková záručná listina - formuláre
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Bloková hotovostná záruka - žiadosť
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Hotovostná zábezpeka
aktualizované 16. 2. 2009
28-10-2008
Bloková banková záruka - intervenčný nákup kukurice (formulár)
aktualizované 17.12.2008
28-10-2008
Jednorázová banková záruka - intervenčný nákup kukurice (formulár)
aktualizované 17.12.2008
14-10-2008
Zábezpeky pri intervenčnom nákupe obilnín
aktualizované 28.10.2008
01-04-2008
Hotovostná zábezpeka
aktualizované 14.10.2008
01-04-2008
Zábezpeky pri intervenčnom predaji obilnín
aktualizované 14.10.2008
01-04-2008
Administrovanie systému zábezpek
22-02-2008
Bloková hotovostná záruka - formulár
22-02-2008
Jednorázová a bloková banková záruka - formuláre
aktualizované 17.12.2008
22-02-2008
Banková záruka
25-04-2007
Všeobecné podmienky zloženia zábezpeky pre podpory formou platby na energetické plodiny
02-02-2007
Banková záruka
02-02-2007
Usmernenie pre žiadateľov
02-02-2007
ADMINISTROVANIE SYSTÉMU ZÁBEZPEK PO VSTUPE SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO EURÓPSKEJ ÚNIE
07-11-2006
Jednorázová a bloková banková záruka - formuláre
07-11-2006
Bloková hotovostná záruka - formulár
07-11-2006
Hotovostná zábezpeka
07-11-2006
Všeobecné podmienky zloženia zábezpeky pri intervenčnom predaji obilnín
07-08-2006
Zábezpeky pri intervenčnom predaji obilnín
26-05-2005
Informácia pre vývozcov intervenčnej pšenice uvoľnenej na vývoz na základe Nariadenia Komisie (ES) č. 615/2005
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - baranie a kozie mäso
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - obilniny
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - banány
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - bravčové mäso
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - čerstvé ovocie a zelenina
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - cukor
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - hovädzie mäso
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - hydinové mäso a vajcia
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - konzervované mandarínky
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - mlieko a mliečne výrobky
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - oleje a tuky
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - osivo
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - spracované výrobky z ovocia a zeleniny
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - víno
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - ryža

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)