PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy
22-07-2009
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
22-07-2009
Príloha č. 1 - Žiadosť o schválenie OP
22-07-2009
Príloha č. 2 - Žiadosť o zmenu OP pre nasledujúce roky
22-07-2009
Príloha č. 3 - Žiadosť o zmenu OP v priebehu roka
22-07-2009
Príloha č. 4 - Žiadosť o zálohovú platbu
22-07-2009
Príloha č. 5 - Žiadosť o štvrťročnú platbu
22-07-2009
Príloha č. 6 - Žiadosť o následnú platbu
22-07-2009
Príloha č. 7 - Žiadosť o vnútroštátnu finančnú pomoc
22-07-2009
Príloha č. 8 - Neúplný zoznam oprávn. a neopráv. činností OP
22-07-2009
Výročná správa
29-10-2008
Metodický postup pre žiadateľov o predbežné uznanie skupín výrobcov a financovanie akčných plánov
29-10-2008
Príloha č.1 - Žiadosť o predbežné uznanie skupiny výrobcov
29-10-2008
Príloha č.2 - Žiadosť o poskytnutie pomoci na financovanie akčných plánov
29-10-2008
Príloha č.3 - Neúplný zoznam akceptovateľných výdavkov spojených s financovaním AP
08-10-2008
Metodický postup pre uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
08-10-2008
Príloha č. 1 - Žiadosť o uznanie OV
08-10-2008
Príloha č. 2 - Žiadosť o uznanie ZOV
08-10-2008
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
08-10-2008
Príloha č. 1 - Žiadosť o schválenie OP
08-10-2008
Príloha č. 2 - Odvody do OF
08-10-2008
Príloha č. 3 - Žiadosť o zmenu OP pre nasledujúce roky
08-10-2008
Príloha č. 4 - Žiadosť o zmenu OP v priebehu roka
08-10-2008
Príloha č. 5 - Žiadosť o zálohovú platbu
08-10-2008
Príloha č. 6 - Žiadosť o štvrťročnú platbu
08-10-2008
Príloha č. 7 - Žiadosť o následnú platbu
08-10-2008
Príloha č. 8 - Výročná správa
08-10-2008
Príloha č. 9 - Monitorovacie a hodnotiacie tabuľky
08-10-2008
Príloha č. 10 - Žiadosť o vnútroštátnu finančnú pomoc
08-10-2008
Príloha č. 11 - Neúplný zoznam oprávn. a neopráv. činností OP
26-03-2008
Dodatok č.1
10-03-2008
Metodický postup
pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov a poskytovanie finančnej pomoci na financovanie plánov uznania - akčných plánov
10-03-2008
Príloha č. 1
Žiadosť o predbežné uznanie skupín výrobcov
10-03-2008
Príloha č. 2
Žiadosť o poskytnutie pomoci na financovanie akčných plánov
10-03-2008
Príloha č. 3
Neúplný zoznam akceptovateľných a neakceptovateľných výdavkov spojených s financovaním AP

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)