PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Sušené komodity
03-05-2011
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV PRVÉHO SPRACOVANIA ĽANU A KONOPE
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva uchádzačov (žiadateľov) o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope na celom území Slovenskej republiky k predkladaniu žiadostí o ...
18-02-2011
Príloha č.8. - Číselník plodín
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Príloha č.7. - Vyhlásenie o dodávke čerstvého krmiva, ktoré bude použité na umelé sušenie
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Príloha č.6. - Zmluva o spracovaní čerstvého krmiva, ktoré bude použité na umelé sušenie
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Príloha č.5. - Evidencia účtovných dokladov
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Príloha č.4. - Mesačný výkaz
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Príloha č.3. - Žiadosť o poskytnutie podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Príloha č.2. - Žiadosť o schválenie nákupcu krmiva
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Príloha č.1. - Žiadosť o schválenie spracovateľského podniku krmiva
k Metodickému postupu pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
18-02-2011
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov, nákupcov krmiva a pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2011/2012
28-05-2010
Vyhlásenie o dodávke čerstvého krmiva
28-05-2010
Zmluva o spracovaní čerstvého krmiva
28-05-2010
Evidencia účtovných dokladov
28-05-2010
Mesačný výkaz
28-05-2010
Žiadosť o poskytnutie podpory
28-05-2010
Metodický postup pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2010/2011
28-05-2010
Číselník plodín
28-05-2010
Usmernenie ministra
07-05-2010
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v platnom znení ...
07-05-2010
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope
07-05-2010
Žiadosť o schválenie podniku prvého spracovania ľanu a konope
18-02-2010
Príloha č.2
18-02-2010
Príloha č.1
18-02-2010
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva
10-06-2009
Metodický postup pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2009/2010
10-06-2009
Usmernenie ministra pôdohospodárstva SR
viac informácií
na úseku štátnej správy týkajúce sa organizácie trhu so sušeným krmivom, poskytovaní podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo
10-06-2009
Príloha 6. Číselník plodín
10-06-2009
Príloha 5. Vyhlásenie o dodávke čerstvého krmiva
10-06-2009
Príloha 4. Zmluva o spracovaní čerstvého krmiva
10-06-2009
Príloha 3. Evidencia účtovných dokladov
10-06-2009
Príloha 2. Mesačný výkaz
10-06-2009
Príloha 1. Žiadosť o poskytnutie podpory
10-06-2009
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo pre hospodársky rok 2009/2010
07-05-2009
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV PRVÉHO SPRACOVANIA ĽANU A KONOPE
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších predpisov vyzýva uchádzačov (žiadateľov) o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope...
03-06-2008
Metodický postup pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo
03-06-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo pre hospodársky rok 2008/2009
03-06-2008
Príloha 1. Žiadosť o poskytnutie podpory
03-06-2008
Príloha 2. Mesačný výkaz
03-06-2008
Príloha 3. Evidencia účtovných dokladov
03-06-2008
Príloha 4. Zmluva o spracovaní čerstvého krmiva
03-06-2008
Príloha 5. Vyhlásenie o dodávke čerstvého krmiva
03-06-2008
Príloha 6. Číselník plodín
21-02-2008
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva
21-02-2008
Žiadosť o schválenie spracovateľského podniku krmiva
21-02-2008
Žiadosť o schválenie nákupcu krmiva
21-02-2008
Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy týkajúce sa organizácie trhu so sušeným krmivom
11-06-2007
Metodický postup pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2006/2007
11-06-2007
Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo
11-06-2007
Príloha č. 2 Mesačný výkaz
11-06-2007
Príloha č. 3 Evidencia účtovných dokladov
11-06-2007
Príloha č. 4 Zmluva o spracovaní čerstvého krmiva, ktoré bude použité na umelé sušenie
11-06-2007
Príloha č. 5 Vyhlásenie o dodávke čerstvého krmiva, ktoré bude použité na umelé sušenie
11-06-2007
Príloha č. 6 Číselník plodín
11-06-2007
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy týkajúce sa organizácie trhu so sušeným krmivom o poskytovaní podpory spracovateľským podnikom na sušené krmivo
24-07-2006
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie nákupných miest tabaku
24-07-2006
Príloha č. 1 Žiadosť o schválenie nákupného miesta tabaku
24-07-2006
Príloha č. 2 Oprávnenie na prepravu surového tabaku na spracovanie do iného členského štátu
24-07-2006
Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o prideľovaní kvóty, organizácii trhu so surovým tabakom, a určení nákupných miest
09-01-2006
Metodický pokyn
09-05-2005
Metodický pokyn
19-04-2005
Metodický pokyn
27-01-2005
Metodický pokyn pre žiadateľov o uznanie odbytových organizácií chmeľu
27-01-2005
Žiadosť o uznanie odbytovej organizácie výrobcov chmeľu

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)